553/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 553/2005 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2005
Rozeslán dne 30. 12. 2005
Platnost od 30. 12. 2005
Účinnost od 30. 12. 2005
Novelizuje předpis 91/1996 Sb., 156/1998 Sb., 242/2000 Sb., 147/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 - nové znění,
  • §3 "Vymezení pojmů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 9 - nové znění,
  • §4 (změny),
  • v části první hlavě druhé (§5 až §18) se členění na díly a oddíly zrušuje,
  • §5 až §8 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10 až 15 - nové znění,
  • §9 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §10 "Omezení působení škodlivých vlivů na ekologicky obhospodařované pozemky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §11 až §13 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 19 až 21 zrušují,
  • §14 "Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 - nové znění,
  • §15 až §18 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 26 zrušují,
  • v části první se hlava III (§19) včetně nadpisu zrušuje.
  • v části první nadpis hlavy IV (od §20) zní:
   "OSVĚDČOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ BIOPRODUKTU, BIOPOTRAVINY A OSTATNÍHO BIOPRODUKTU",
  • §20 a §21 se včetně nadpisu zrušují,
  • §22 "Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu" a §23 "Označování bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 18 - nové znění,
  • §24 až §27 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 32 až 34 zrušují,
  • §28 (změny),
  • §29 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 26 - nové znění,
  • §30 (změny),
  • §31 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §32 (změny),
  • §33 "Správní delikty" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29 až 61 - nové znění,
  • §34 (změny),
  • §35 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §36 včetně nadpisu se zrušuje,
  • §37 "Vztah ke správnímu řádu" včetně nadpisu - nové znění.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v Čl. II bod 1. až 5. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Naše poznámka:
Po roce a půl od vstupu ČR do EU se český zákonodárce probral, provedl demontáž všech ustanovení tohoto zákona, voperoval do něj euronovelu a opět jej složil.
Nebylo lepší, vydat zákon nový?
Kdo po Vás bude číst Vaše oblíbené "najdi, nahraď, vsuň, zasuň, zruš a přejmenuj? Kde je Vacatio legis [doba mezi uveřejněním zákona stanoveným způsobem
(30.12.2005) a dnem jeho účinnosti (30.12.2005)]?
A proč se v názvu zákona stále "motá" změna již zrušeného zákona č. 368/1992 Sb.?

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze zákona Sazebník část I položky 13 a 14 - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část V v položce 76, 80 (změny),
  • v příloze zákona Sazebník část V položka 81 včetně poznámek pod čarou č. 49b a 49c - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část V položka 82 včetně poznámky č. 49d - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část V položka 83 včetně poznámek pod čarou č. 49e a 49f - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část V položka 84 - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část V položka 85 včetně poznámek pod čarou č. 49g a 49h - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část V položka 86 včetně poznámek pod čarou č. 49i až 49k - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část V v položce 87, 92 (změny),
  • v příloze zákona Sazebník část V položka 94 včetně poznámky pod čarou č. 55 - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část X v položce 119 (změny).
 • Změna v §3 a §7 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 až §5, §7, §12 až §13 a §14a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §3, §3b, §4, §16b a §19 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 30.12.2005.