503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 503/2012 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 12. 2012
Rozeslán dne 30. 12. 2012
Platnost od 30. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení §10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2013.
Novelizuje předpis 500/1990 Sb., 92/1991 Sb., 229/1991 Sb., 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 243/1992 Sb., 265/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 39/1993 Sb., 289/1995 Sb., 161/1997 Sb., 269/1998 Sb., 144/1999 Sb., 219/2000 Sb., 256/2000 Sb., 308/2000 Sb., 320/2001 Sb., 15/2002 Sb., 139/2002 Sb., 148/2002 Sb., 201/2002 Sb., 260/2002 Sb., 253/2003 Sb., 85/2004 Sb., 326/2004 Sb., 354/2004 Sb., 634/2004 Sb., 94/2005 Sb., 178/2005 Sb., 179/2005 Sb., 285/2005 Sb., 342/2005 Sb., 131/2006 Sb., 159/2006 Sb., 178/2006 Sb., 186/2006 Sb., 300/2008 Sb., 95/2009 Sb.
Ruší předpis 569/1991 Sb., 546/1992 Sb., 1/1999 Sb., 4/1999 Sb., 88/1999 Sb., 95/1999 Sb., 201/1999 Sb., 9/2000 Sb., 66/2000 Sb., 359/2000 Sb., 396/2000 Sb., 253/2001 Sb., 313/2001 Sb., 423/2002 Sb., 433/2002 Sb., 366/2003 Sb., 390/2003 Sb., 118/2008 Sb., 119/2008 Sb., 299/2009 Sb., 140/2010 Sb., 345/2011 Sb., 74/2012 Sb.
Novelizován předpisem 256/2013 Sb., 280/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 250/2014 Sb., 185/2016 Sb., 225/2017 Sb., 295/2017 Sb., 229/2019 Sb., 481/2020 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 299/2021 Sb., 152/2023 Sb., 325/2023 Sb., 412/2023 Sb.
Prováděn předpisem 218/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
Úvodní ustanovení

 1. Zřizuje se Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností.
 2. Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
 3. Sídlem Státního pozemkového úřadu je Praha.
 4. Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství.

Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle tohoto zákona a podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost - §50

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.
 2. Ustanovení §10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2013.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §22 odst. 1) až 19) zákona.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
 2. Zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
 3. Čl. II zákona č. 161/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
 4. Čl. II zákona č. 269/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997.
 5. Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Čl. III zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zákon č. 66/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Část druhá zákona č. 308/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Zákon č. 253/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Zákon č. 313/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Část třetí zákona č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 12. Část první zákona č. 148/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Část čtvrtá zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon č. 423/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Části první a druhá zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony.
 16. Část šestá zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 17. Část třetí zákona č. 354/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 18. Část druhá zákona č. 94/2005 Sb., o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Části sedmá a dvacátá zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
 20. Část druhá zákona č. 285/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Část osmá zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.
 22. Část čtvrtá zákona č. 131/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 23. Části druhá a třetí zákona č. 178/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony.
 24. Část čtyřicátá první zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
 25. Zákon č. 118/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 26. Zákon č. 119/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 27. Část první zákona č. 95/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 28. Zákon č. 299/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 29. Zákon č. 140/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 30. Zákon č. 345/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 31. Zákon č. 74/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 32. Vyhláška č. 433/2002 Sb., o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení §14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Účel úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 až §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 53 - nové znění,
  • §5 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §6, §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 14 - nové znění,
  • §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 16 - nové znění,
  • §8 (další změny),
  • vkládá se nový §8a "Řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům" včetně nadpisu,
  • §9 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19 - nové znění,
  • §10, §11 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 27 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 33 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §12 až §15 (rozsáhlé změny),
  • §16 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39 a 40 zrušuje,
  • §17, §18 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje,
  • Nadpis části čtvrté (nad §19) se zrušuje,
  • §19 "Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav" včetně nadpisu - nové znění,
  • §20 - nové znění,
  • §21 a §22 se včetně nadpisů zrušují,
  • §27 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • Příloha k zákonu se včetně poznámek pod čarou č. 50 a 51 zrušuje.

§25 - Přechodná ustanovení

 1. Zatímní bezúplatné užívání založené zákonem č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č. 38/1993 Sb., se ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ruší, pokud se účastníci tohoto vztahu nedohodnou jinak.
 2. V územích, kde byly přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zahájeny pozemkové úpravy, zaniká zatímní bezúplatné užívání rozhodnutím podle §11 odst. 8.
 • Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4a, §9, §11 (změny),
  • v §11a odst. 1, 5, 8, 9 a 10, §16 odst. 1, §18 odst. 1 a 2 a §20 odst. 2 se slova "pozemkový fond" nahrazují slovy "pozemkový úřad",
  • §11a (další změny),
  • §13, §14, §16, §17, §18a (změny).

§27 - Přechodná ustanovení

 1. Právo užívat půdu podle §2 odst. 1 mají kromě vlastníka i jiné osoby na základě smlouvy uzavřené po dni nabytí účinnosti tohoto zákona s pozemkovým úřadem, není-li zákonem stanoveno jinak.
 2. Oprávnění a povinnosti pozemkového fondu stanovené v §17 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v tomto rozsahu vykonává pozemkový úřad.
 • Změna v §4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), kde se doplňují odstavce 3 až 10 včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33.
 • Změna v §6 odst. 5 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, kde se slova "a Pozemkového fondu České republiky" zrušují.
 • Změna v §66 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 odst. 3 větě třetí zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde se slova ", Pozemkový fond České republiky" zrušují.
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
 • Změna v §3, §4, §8 a §9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
 • Změna v §2, §15, §20, §47 až §49, §55 a §65 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6b odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
 • Změna v §9, §13, §13c, §13d, §20, §25 a §29 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §72 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v položce 119 část X přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna v §5 odst. 3 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 • Změna v §1 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Změna v §22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1, §10a, §12, §19 a §24 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2013.