545/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 545/2005 Sb.
Částka 186
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 2005
Rozeslán dne 30. 12. 2005
Platnost od 30. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části šesté, čl. IX nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Novelizuje předpis 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 592/1992 Sb., 593/1992 Sb., 16/1993 Sb., 353/2003 Sb., 362/2003 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb., 669/2004 Sb., 676/2004 Sb., 215/2005 Sb.
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 307/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §5, §7, §7a, §7c, §9, §10, §13, §15, §16, §18, §19, §20, §20b, §22, §23, §23a, §23d, §24 až §26, §29, §31, §32a (změny),
  • §32b "Nájem podniku" - nové znění,
  • §34, §35 (změny),
  • vkládá se nový §35ba,
  • §35c, §35d, §37a (změny),
  • vkládá se nový §37b včetně poznámky pod čarou č. 35f,
  • §38d, §38e, §38fa, §38g, §38gb, §38h, §38ch, §38i, §38j, §38k (změny),
  • §38l "Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle §35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u plátce daně" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 101 - nové znění,
  • §38m, §38na (změny),
  • vkládá se nový §38nc "Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami" včetně nadpisu,
  • §38p (změny),
  • v příloze č . 1 odpisové skupině 4 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v čl. II, bod 1. až 13. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č . 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4, §5, §7 (změny),
  • vkládá se nový §8c.

Čl. V - Přechodné ustanovení
Uzavře-li poplatník nejpozději do 31. prosince 2005 smlouvu o nájmu podniku a součástí tohoto podniku nebo jeho části bude i majetek dosud užívaný na základě nájemní smlouvy, pak pokud k takto najatému majetku tvořil rezervy na opravu, může ode dne účinnosti tohoto zákona pokračovat v tvorbě rezervy z titulu smlouvy o nájmu podniku . Pokud smlouvu o nájmu podniku neuzavře, rezervy vytvořené do dne účinnosti tohoto zákona zruší nejpozději ve zdaňovacími období, v němž předpokládal termín zahájení opravy.

 • Změna v části první čl. II zákona č . 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se body 3 až 5 zrušují.
 • Změna v části dvacáté první čl. XXI zákona č . 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde se bod 3 zrušuje.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 odst. 2 písm. e) - změny,
  • v položce 1 bod 1 sazebníku (změny),
  • v příloze části první položce 1 (změny).
 • Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Čl. IX novely - účinnost změn 1.1.2007
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4, §13a, §14, §15 (změny),
  • vkládá se nový §19b.
 • Změna v §6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §13, §28, §37, §42, §57, §61, §77 (změny),
  • vkládá se nový §92a "Zvláštní režim pro dodávání zlata" včetně nadpisu,
  • §94, §95, §108 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).

Čl. XII - Přechodné ustanovení
Opravu základu daně ve výši daně podle ustanovení §42 odst. 1 písm. d) nelze provést za ta plnění, za něž již byla daň jakýmkoli způsobem ze státního rozpočtu vrácena.

 • Změna zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §19 (změny),
  • §20 - nové znění,
  • §22, §23, §28 (změny).
 • Změna v §5 a §23 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §9, §19, §92 (změny),
  • §94 "Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit" včetně nadpisu - nové znění,
  • §98a, §99, §100a (změny).
 • Změna v §3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVII - Přechodné ustanovení
U zaměstnavatele, který v době od 30. března 2005 do nabytí účinnosti tohoto zákona neuhradil pojistné za dobu pracovního volna bez náhrady příjmu za zaměstnance, na něhož se vztahuje ustanovení §3 odst. 8, nemusí toto pojistné zpětně doplácet. U zaměstnavatele, který pojistné podle předchozí věty uhradil, se příslušná částka považuje za přeplatek.

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl tento zákon vyhlášen (1.1.2006), s výjimkou části šesté, čl. IX (změna zákona č. 338/1992 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.