230/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 230/2008 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 6. 2008
Rozeslán dne 30. 6. 2008
Platnost od 30. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Poznámka k účinnosti Čl. I bodu 72 nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 21/1992 Sb., 229/1992 Sb., 591/1992 Sb., 15/1998 Sb., 254/2000 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 260/2004 Sb., 59/2007 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 241/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Poznámka úvodem:
Změny provedené touto novelou se týkají 1124 dílčích ustanovení dotčených právních předpisů a jsou rozloženy na 104 stranách formátu A-4.
Vacatio legis [doba mezi uveřejněním zákona stanoveným způsobem (30.6.2008) a dnem jeho účinnosti (1.7.2008)] byla stanovena délkou jednoho dne.
Opravdu "povedená taškařice" našich "právotvůrců".
Změny:

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 - nové znění ("euronovela předmětu úpravy),
  • §2 "Vymezení některých pojmů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2a a 2b - nové znění,
  • vkládají se nové §2a "Profesionální zákazník" až §2d včetně nadpisů,
  • Nadpis části druhé zní: "Investiční nástroje a investiční služby".
  • §3, §4 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §4a a §4b "Výjimky z povolení k poskytování investičních služeb" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2d,
  • v části druhé hlavě druhé se označení dílu 2 (§6 až §8) včetně nadpisu zrušuje; dosavadní díly 3 až 5 se označují jako díly 2 až 4.
  • §6 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §6a "Další podnikatelská činnost obchodníka s cennými papíry" a §6b včetně nadpisu,
  • §7 - nové znění,
  • §8 (změny),
  • v §8 se označení odstavce 1 zrušuje,
  • v části druhé hlavě II dílu 2 se vkládá nový oddíl 1 "Počáteční kapitál" (§8a) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2e a 2f,
  • v části druhé hlavě II dílu 2 se dosavadní oddíly 1 až 3 označují jako oddíly 2 až 4,
  • §9, §9c, §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a,
  • §11 (rozsáhlé změny),
  • v části druhé hlavě II dílu 3 se vkládá nový oddíl 1 "Odborná péče" (§11a) včetně nadpisu,
  • dosavadní oddíly 1 až 6 se označují jako oddíly 2 až 7,
  • §12 až §12c (rozsáhlé změny),
  • §12d "Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 - nové znění,
  • vkládají se nové §12e "Ochrana majetku zákazníka" a §12f včetně nadpisu,
  • §13 (změny),
  • §14 "Personální vybavení" včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 72. - účinnost změny 1.1.2009
   • vkládá se nový §14a "Uznání způsobu ověřování odbornosti obvyklého na kapitálových trzích" včetně nadpisu,
  • §15 "Obecné povinnosti při jednání se zákazníky" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §15a "Komunikace se zákazníky" až §15s "Informace o úvěrovém hodnocení" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3b,
  • vkládá se nový §15t "Hlášení obchodů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c až 3e,
  • §16 (rozsáhlé změny),
  • za §16 se vkládá text:
   "Oddíl 7
   Uveřejňování údajů obchodníkem s cennými papíry".
   Dosavadní oddíl 7 se označuje jako oddíl 8.
  • Nadpis §16a se zrušuje.
  • v §16a odst. 8 větě první se slovo "informací" nahrazuje slovem "údajů".
  • vkládá se nový §16c,
  • v části druhé hlavě II dílu 3 oddíl 8 "Uchovávání dokumentů a záznamů" (§17) včetně nadpisu - nové znění,
  • v části druhé hlavě II se na konci dílu 3 doplňuje oddíl 9 "Systematická internalizace" (§17a až §17d) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6a až 6j,
  • §18 až §22 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §22a,
  • §24, §25 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §25a,
  • §27, §28 (změny),
  • §30 "Registrace investičního zprostředkovatele" včetně nadpisu - nové znění,
  • §32 "Povinnosti investičního zprostředkovatele" včetně nadpisu - nové znění,
  • v části druhé se doplňuje hlava VI "VÁZANÝ ZÁSTUPCE" (§32a až §32d) včetně nadpisů,
  • §33 (změny),
  • v §34 odst. 2 úvodní části ustanovení, §34 odst. 4, §36 odst. 1 větě první, §36 odst. 2 větě první a druhé, §36 odst. 5 větě první a druhé, §36 odst. 6 větě druhé, §36 odst. 7 větě první, §36c odst. 3 úvodní části ustanovení, §36f odst. 1, §36f odst. 2, §36h odst. 3, §36i odst. 1 větě první, §36j odst. 1 větě první a v §36k odst. 3 se slovo "oficiálním" nahrazuje slovem "regulovaném",
  • §34 - další rozsáhlé změny,
  • §35 (změny),
  • v §35 odst. 3 písm. d), §36 odst. 1 větě první, §36 odst. 2 větě první a druhé, §36 odst. 5 větě druhé, §36 odst. 6 větě druhé, §36 odst. 7 větě první a §36c odst. 5 větě první a druhé se za slovo "trhu" vkládají slova "se sídlem v členském státě Evropské unie",
  • §36 - další rozsáhlé změny,
  • §36a, §36c, §36e, §36f, §36h, §36k (změny),
  • Část pátá "TRH S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI" (§37 až §73) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9, 10, 10a až 10h - nové znění,
  • §74 až §81 se zrušují,
  • §82, §83, §85, §88, §90 (změny),
  • v §91, §92 odst. 1 písm. a), §94 odst. 7 větě druhé a §94 odst. 9 větě první se slova "podílových listů otevřeného podílového fondu" nahrazují slovy "cenných papírů kolektivního investování".
  • v §92 odst. 3 písm. a) a b), §93 odst. 2 písm. a), b) a d) a v §93 odst. 3 písm. a), b) a d) se slova "úschova investičních nástrojů" nahrazují slovy "úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb".
  • §93, §94 - další rozsáhlé změny,
  • §97, §100, §103, §104a, §104b (změny),
  • v §106 odst. 2 a §107 odst. 2 se slovo "důvodů" nahrazuje slovem "důsledků".
  • §106 - další změny,
  • §107, §111, §113, §115 (změny),
  • §116 se zrušuje,
  • §117, §118, §120 až §123 (změny),
  • v §124 odst. 5 větě první a v §126 odst. 5 větě první se za slova "Obchodník s cennými papíry" vkládají slova ", zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice" a za slovo "banka," se vkládají slova "zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky,".
  • §125, §126 (změny),
  • §127 se zrušuje,
  • §128, §130, §131, §135 (změny),
  • vkládá se nový §135a "Spolupráce s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie" včetně poznámek pod čarou č. 22a a 22b,
  • §136 (rozsáhlé změny),
  • §137, §138, §144 (změny),
  • §145 (rozsáhlé změny),
  • §146 - nové znění,
  • §147 (změny),
  • §148 "Dohled nad zahraniční osobou, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie" včetně nadpisu - nové znění,
  • §149 se zrušuje,
  • §150, §154 až §155a (změny),
  • §157 "Správní delikty osob, které poskytují investiční služby" až §167 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23 - nové znění,
  • §168 až §191 se zrušují,
  • §192 až §194, §196, §198 (změny),
  • vkládá se nový §198b,
  • §199, §202 (změny),
  • vkládá se nový §202b.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II, bodu 1. až 35. novely.
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Vyhláška č. 260/2004 Sb., o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů.
 2. Vyhláška č. 59/2007 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce.

Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 až §7a, §8 (rozsáhlé změny),
  • §9a až §9c - nové znění,
  • vkládá se nový §9d "Společná ustanovení ke správním deliktům",
  • §11, §13, §13a, §14 (rozsáhlé změny),
  • §26 (změny).
 • Změna v §1, §5d, §8b, §19b a §26d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15, §26, §51, §53d, §69, §75, §76, §80, §85 a §139 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení
Investiční společnost uvede své poměry a poměry jí obhospodařovaných fondů kolektivního investování do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření investiční společnosti uvedená v zákoně č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně.

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §59 (změny),
  • v §161b odst. 1 písm. c), §186 odst. 3, §186a odst. 1 větě první, druhé a páté, odst. 2 a 7 větě první a §187 odst. 1 písm. h) se slovo "oficiálním" nahrazuje slovy "českém nebo zahraničním regulovaném".
  • §164, §196a, §261, §652 (změny).
 • Změna v §13, §31, §36 a §37a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7, §12, §21 a §28 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §5, §26, §33 (změny),
  • vkládá se nový §44a.
 • Změna v §51, §51a, §54a a §54b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech.
 • Změna v příloze v části IV položce 65 a položce 66 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.7.2008), s výjimkou čl. I bodu 72, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.

Poznámka na závěr:
Protože zákon č. 256/2004 Sb. byl podobnými novelami "obtěžkán" již v minulosti, musí být podnikání na českém kapitálovém trhu opravdovou lahůdkou.