109/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
ikona P
Číslo předpisu 109/2006 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I, čl. II bodů 1 až 3, 5 a 7, čl. III a IV, čl. V bodů 1, 3, 4, bodu 7, pokud jde o §8 odst. 1 písm. b) a d), bodů 15, 17 až 23, čl. VI bodu 2, bodu 4 písm. b) a bodu 5, čl. VII až XVI, čl. XVII bodu 1, čl. XVIII bodu 2, pokud jde o §8 odst. 1 písm n) bod 5, a čl. XX nabývají účinnosti dne 1.1.2007. Ustanovení čl. VI bodů 6 až 8 nabývají účinnosti dne 31.3.2006. Ustanovení čl. XVII bodu 2 nabývá účinnosti dne 1.4.2006.
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 169/1999 Sb., 101/2000 Sb., 131/2000 Sb., 248/2000 Sb., 235/2004 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 329/2011 Sb., 375/2011 Sb., 110/2019 Sb.
Anotace

Změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Změny:
Čl. I - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Část druhá (§6 až §72) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 55a se zrušuje,
  • §73 (změny),
  • §73a a §73b včetně poznámek pod čarou č. 48, 48a, 49 a 50 se zrušují,
  • v části třetí se hlava druhá (§74, §75) a hlava čtvrtá (§80 až §85) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 55 až 58, 63, 66, 69, 69a a 70 zrušují,
  • §86 (změny),
  • §86a až §89a se zrušují,
  • v části třetí se hlava šestá (§90, §91) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje,
  • §92 - nové znění,
  • §93 a §93a se včetně poznámky pod čarou č. 40 zrušují,
  • §94 (změny),
  • §94a se zrušuje,
  • §103, §106, §107 (změny),
  • §108, §109, §111 až §113 a §122 se včetně nadpisů zrušují,
  • §124, §125, §127, §142, §177a (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 7. novely, z nichž body 1 až 3, 5 a 7 nabývají účinnosti 1.1.2007, zbývající dnem 1.7.2006.

Čl. III - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §4a, §14 (změny),
  • §15 se zrušuje,
  • §32 (změny),
  • §37, §40, §42 až §48, §51 a §52 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 22 se zrušují,
  • §54 (změny),
  • §55a se včetně poznámky pod čarou č. 52 zrušuje,
  • §56, §56c, §58 (změny).

Čl. IV - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci písmene af) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag) včetně poznámky pod čarou č. 23p.

Čl. V - změny s účinností dnem 1.7.2006 s výjimkami

 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů s účinností dnem 1.7.2006 (s výjimkami - 1.1.2007).
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2007
   • v §2 písm. b) - změny,
  • §4 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 1.1.2007
   • v §6 odst. 4 písm. a) bodě 11 (změny),
  • bod 4. - změny s účinností od 1.1.2007
   • v §6 odst. 4 písm. a) bod 12 včetně poznámky pod čarou č. 52b - nové znění,
  • §6, §8 odst. 1 úvodní části (změny),
  • bod 7. - změny s účinností od 1.1.2007, pokud jde o §8 odst. 1 písm. b) a d),
   • v §8 odst. 1 se písmena b) a d) až i) zrušují; dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b),
  • v §8 se doplňuje odstavec 10,
  • §12, §16, §16a (změny),
  • §16b se zrušuje,
  • bod 15. - změny s účinností od 1.1.2007
   • v §48 odst. 1 písm. e) - změny,
  • §53 (změny),
  • body 17. až 23. - změny s účinností od 1.1.2007
   • bod 17. v §89 odst. 1 se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost" zrušují.
   • bod 18. v §89 se odstavec 4 zrušuje; dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
   • bod 19. v §89 odst. 4 v úvodní části ustanovení se slova "a důchodového zabezpečení" zrušují.
   • bod 20. v §107 se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost" zrušují.
   • bod 21. V §116 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
   • bod 22. V §118a se odstavec 5 zrušuje.
   • bod 23. §125 se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bod 1. až 8. novely, z nichž body 2, 4 písm. b) a bod 5 nabývají účinnosti dnem 1.1.2007, body 6 až 8 nabývají účinnosti dnem vyhlášení (31.3.2006) a ostatní dnem 1.7.2006.

Čl. VII - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna v §4 odst. 1 písm. i) a v §35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna v §30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňuje odstavec 7.

Čl. IX - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §9, §14, §50 (změny),
  • vkládá se nový §102a,
  • §108 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. X, bod 1. a 2. novely.

Čl. XI - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • vkládá se nový §17a včetně poznámky pod čarou č. 28a,
  • §22 (změny).

Čl. XII - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §67f.

Čl. XIII - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna v §20 odst. 9 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

Čl. XIV - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna v §9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XV - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna v §18 odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Čl. XVI - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna v §3 písm. h) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Čl. XVII - změny s účinností dnem 1.7.2006 s výjimkami (bod 1. - 1.1.2007, bod 2. - 1.4.2006)

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2007
   • §59 "Sociální pomoc" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47 - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.4.2006
   • V §113 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

Čl. XVIII - změny s účinností od 1.7.2006, s výjimkou bodu 2, pokud jde o §8 odst. 1 písm n) bod 5

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2007, pokud jde o §8 odst. 1 písm n) bod 5
   • v §8 odst. 1 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n),
  • v části první hlava V "POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB" (§9 až §9b) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 14a - nové znění,
  • §67, §139, §140, §142 (změny),
  • v příloze 2 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XIX novely.

Čl. XX - změny s účinností od 1.1.2007

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • v příloze v položce 3, položce 4 a položce 5 (změny).

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení čl. I, čl. II bodů 1 až 3, 5 a 7, čl. III a IV, čl. V bodů 1, 3, 4, bodu 7, pokud jde o §8 odst. 1 písm. b) a d), bodů 15, 17 až 23, čl. VI bodu 2, bodu 4 písm. b) a bodu 5, čl. VII až XVI, čl. XVII bodu 1, čl. XVIII bodu 2, pokud jde o §8 odst. 1 písm n) bod 5, a čl. XX, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou čl. VI bodů 6 až 8, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (31.3.2006), a s výjimkou čl. XVII bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.