149/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
ikona P
Číslo předpisu 149/2023 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 5. 2023
Rozeslán dne 5. 6. 2023
Platnost od 5. 6. 2023
Účinnost od 1. 1. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 14, 19 a 21, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
Novelizuje předpis 62/1988 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 289/1995 Sb., 100/2001 Sb., 254/2001 Sb., 256/2001 Sb., 634/2004 Sb., 201/2012 Sb., 224/2015 Sb., 541/2020 Sb., 284/2021 Sb., 364/2021 Sb.
Novelizován předpisem 465/2023 Sb.
Anotace

Změny §6, §13, §14, §22a a §25 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.

Změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Změny zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Změny zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Čl. VII - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Nové znění §12 a §17 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Změny položky 102 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Změny §9, §18, §31, §43, §49 a §53 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

Změny zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Změny zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

Změny zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.