304/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 304/2017 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 19. 9. 2017
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 4. 10. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bod 16 a čl. II bod 5 nabývají účinnosti 1.1.2019.
Novelizuje předpis 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 634/2004 Sb., 273/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §9 (změny),
  • bod 16. - změny s účinností od 1.1.2019
   • §9a včetně poznámky pod čarou č. 31 - nové znění,
  • v části II se za nadpis hlavy druhé (nad §10) vkládají označení a nadpis dílu, které znějí:
   „Díl 1
   Vnitrostátní linková osobní doprava“.
  • Nadpis nad označením §10 se zrušuje,
  • §10§15 včetně poznámky pod čarou č. 32 - nové znění,
  • za §15 se vkládají označení a nadpis dílu, které znějí:
   „Díl 2
   Mezinárodní linková osobní doprava“,
  • §16 a §16a - nové znění,
  • vkládají se nové §16b§16e,
  • za §16e se vkládají označení a nadpis dílu, které znějí:
   „Díl 3
   Jízdní řád“,
  • v části II hlavě druhé se za nadpis dílu 3 vkládá nový §16f,
  • §17 (změny),
  • vkládá se nový §17a,
  • za §17a se vkládají označení a nadpis dílu, které znějí:
   „Díl 4
   Práva a povinnosti dopravce, cestujících a ostatních osob ve veřejné linkové dopravě“,
  • §18 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §18a, §18c, §20 (změny),
  • za §20 se vkládají označení a nadpis dílu, které znějí:
   „Díl 5
   Taxislužba“,
  • v §21 odst. 3 písm. i), §21 odst. 8, §21d odst. 4 písm. c), §34e odst. 2 písm. h) a i) a §35 odst. 2 písm. t) se slova „zaplacení jízdného“ nahrazují slovem „přepravě“,
  • §21 (další změny),
  • §21a§21d (změny),
  • za §21d se vkládají označení a nadpis dílu, které znějí:
   „Díl 6
   Příležitostná osobní silniční doprava“,
  • nadpis §21e se zrušuje,
  • §27, §34, §34b§34f, §35, §35a, §35c, §35d, §35f (změny),
  • vkládají se §35g a §35h,
  • §36 - nové znění,
  • §37, §41 (změny),

Čl. II - Přechodná ustanovení (bod 5. - změny s účinností od 1.1.2019)

 • Změna v §37 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §66 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.