206/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 206/2017 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 6. 2017
Rozeslán dne 14. 7. 2017
Platnost od 14. 7. 2017
Účinnost od 29. 7. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I body 3 až 6, body 8 a 9, body 25 až 30 a bod 33 nabývají účinnosti 1.10.2017 a ustanovení části první čl. I bod 46 a části třetí čl. IV body 4 až 6 nabývají účinnosti dne 29.7.2017.
Novelizuje předpis 118/2000 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 251/2005 Sb., 262/2006 Sb., 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 28/2022 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §5 (změny),
  • Body 3. až 6. - změny s účinností od 1.10.2017
   • tyto změny se týkají ustanovení §5 a §21 zákona,
  • §25 (změny),
  • bod 8. - změny s účinností od 1.10.2017
   • v §27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
  • bod 9. - změny s účinností od 1.10.2017
   • v §30 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 1 slovo "nebo" zrušuje, na konci bodu 2 se doplňuje slovo "nebo" a za bod 2 se doplňuje bod 3,
  • §60 (změny),
  • vkládá se nový §60b,
  • §62 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 41a se zrušuje,
  • §63, §66 (změny),
  • Body 25. až 30. - změny s účinností od 1.10.2017
   • tyto změny se týkají ustanovení §81, §83 a §84 zákona,
  • §95, §113 (změny),
  • bod 33. - změny s účinností od 1.10.2017
   • v §127 se za odstavec 2 doplňují nové odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 103,
  • §139, §140 (změny),
  • §147 včetně poznámek pod čarou č. 70 a 100 - nové znění,
  • §147b - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §11a „Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců“ včetně nadpisu,
  • §20a „Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 77 - nové znění,
  • vkládá se nový §24a „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců“ včetně nadpisu,
  • v nově vloženém §24a a v §33a (změny),
  • §33a „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání“ včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna v položce 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení

 • Změna v §3§5 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §45 odst. 3 písm. a) a §117 odst. 1 písm. w) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

ÚČINNOST - Čl. X
Účinnost změn patnáctým dnem po vyhlášení (29.7.2017), s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 3 až 6, bodů 8 a 9, bodů 25 až 30 a bodu 33, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení (1.10.2017), a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 46 a části třetí čl. IV bodů 4 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017*).
______________________________
*) Zákonodárce opět chybně stanovil účinnost vybraných ustanovení zákona dřívějším dnem (1.7.2017), než byl zákon rozeslán ve Sbírce zákonů (14.7.2017). Takovou výjimku z účinnosti nelze použít s ohledem na ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., proto část první čl. I bod 46 a část třetí čl. IV body 4 až 6, mohou nabýt účinnosti nejdříve dnem 29.7.2017, tj. shodně s převážnou částí celé novely.