37/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
ikona P
Číslo předpisu 37/2012 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 1. 2012
Rozeslán dne 31. 1. 2012
Platnost od 31. 1. 2012
Účinnost od 31. 1. 2012
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 15/1998 Sb., 189/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 377/2005 Sb., 284/2009 Sb.
Novelizován předpisem 370/2017 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii.
Změny:

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §5k (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19 - nové znění,
  • §5n (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 20 - nové znění,
  • §12a, §25a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 22 - nové znění,
  • §26c, §26e, §26i až §26k (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §26l, §38d, §38h (změny).
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §8 (změny),
  • §21 "Dohled nad družstevními záložnami" a §22 včetně nadpisu - nové znění,
  • §22a, §22b (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 33 - nové znění,
  • §25a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 34 - nové znění,
  • §25d, §25e, §25g, §25h, §25k (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 - nové znění,
  • §25l (změny).
 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §4 včetně poznámek pod čarou č. 29 až 31 - nové znění,
  • §5, §7, §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a "Informační povinnost ve vztahu k České národní bance v souvislosti s vydáním dluhopisů a obdobných cenných papírů",
  • §9b, §9c, §13, §26 (změny).
 • Změna zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §47 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §48, §62, §116, §116a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19 - nové znění,
  • vkládá se nový §130d včetně poznámky pod čarou č. 20.
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §7a včetně poznámky pod čarou č. 32,
  • §9, §17b, §24a, §26, §36, §36c, §36f, §36l (změny),
  • vkládá se nový §36m,
  • §38 (změny),
  • Část šestá (§76 až §81) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10i až 10m zrušuje,
  • v §82 odst. 1 písm. d), §82 odst. 2, §90e písm. b) a v §90g odst. 1 až 3 se slova "Evropské komisi" nahrazují slovy "Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy",
  • §90g (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 - nové znění,
  • §127d, §135, §135a (změny),
  • §135b se včetně poznámky pod čarou č. 22c zrušuje,
  • §136, §137, §145, §145a (změny),
  • v části desáté hlavě I se díl 6 (§149) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22e zrušuje,
  • §149d (změny),
  • vkládají se nové §149e a §149f,
  • §152, §152a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 29 (změny),
  • §152b, §152c (změny),
  • §163a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22f a 22g zrušuje,
  • §167, §194 (změny),
  • §197 - nové znění.

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 1. Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle §82 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Zahraniční vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zahraniční vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle §82 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Řízení o žádosti o povolení ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, pokud byla žádost podána do 7. září 2010, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §11, §15, §23 (změny).
 • Změna zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §62 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12 - nové znění,
  • v §62 odst. 2, §73d písm. b) a v §73f odst. 1 až 3 se slova "Evropské komisi" nahrazují slovy "Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy",
  • §73f (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění.

Čl. IX - Přechodná ustanovení

 1. Platební systém s neodvolatelností zúčtování podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za platební systém s neodvolatelností zúčtování podle §62 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Zahraniční platební systém s neodvolatelností zúčtování podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zahraniční platební systém s neodvolatelností zúčtování podle §62 odst. 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v položce 65 bodě 2 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Účinnost změn 31.1.2012.