30/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 30/2011 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 1. 2011
Rozeslán dne 18. 2. 2011
Platnost od 18. 2. 2011
Účinnost od 1. 3. 2011
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 565/1990 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 16/1993 Sb., 218/2000 Sb., 56/2001 Sb., 218/2002 Sb., 634/2004 Sb., 280/2009 Sb.
Novelizován předpisem 456/2011 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
  Změny v ustanoveních:
 • §11, §24, §25, §27 až §29, §35, §36, §44, §69, §88, §91, §115, §136, §152, §166, §178, §240, §244, §265 (změny).
 • Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §10 (změny),
 • v příloze č. 2 bodě II. (změny).
 • Změna v §11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo hromadným předpisným seznamem".
 • Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §13a (změny),
 • §13b "Stanovení daně" včetně nadpisu - nové znění,
 • §16a (změny).
 • Změna v §21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, kde se odstavec 8 zrušuje.
 • Změna v §15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, kde se odstavec 4 zrušuje.
 • Změna v §44a a §75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství.
 2. Spisovou agendu Ministerstva financí týkající se řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související převezme Generální finanční ředitelství.
 • Změna v §4 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde se za slova "celních orgánů" vkládají slova "a pro účely územních finančních orgánů".
 • Změna v §13 odst. 2 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), kde se za slova "ve finančních úřadech" vkládají slova ", ve finančních ředitelstvích".
 • Změny v položce 1 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.3.2011.