135/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 135/2019 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2019
Rozeslán dne 4. 6. 2019
Platnost od 4. 6. 2019
Účinnost od 19. 6. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 19.6.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 50, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86 a 97, která nabývají účinnosti 5.12.2019, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 88, 93, 94 a 95, která nabývají účinnosti 1.1.2020.
Novelizuje předpis 114/1995 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny:

Změny v ustanoveních:

 • §5b, §6, §6c, §9, §10, §12, §14a, §15, §20, §23a, §24, §29c, §29g, §30, §30b, §37d, §40, §41, §42, §43, §44, §48a, §52 (změny),
 • vkládají se nové §10a10d, §31a a 31b,
 • §11, §13, §32 - nové znění,
 • body 50, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86 a 97 - účinnost od 5.12.2019
  • vkládá se nový §32e,
  • v §43 odst. 5 písm. k) se slovo "nebo" zrušuje,
  • v §43 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem ",nebo" a doplňuje se písmeno m),
  • v §43 odst. 8 písm. f) se slovo "nebo" zrušuje,
  • v §43 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno h),
  • v §43 odst. 15 písm. c) se za slova "odstavce 8 písm. b)" vkládají slova "nebo h)",
  • v §43 odst. 15 písm. d) se slova "odstavce 5 písm. a), f) nebo j)" nahrazují slovy "odstavce 5 písm. a), f), j) nebo písm. m) bodu 1",
  • v §43 odst. 15 písm. e) se slova "odstavce 5 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "odstavce 5 písm. b), d) nebo písm. m) bodu 2",
  • v §44 odst. 6 písm. j) se slovo "nebo" zrušuje,
  • v §44 odst. 6 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k),
  • v §44 odst. 16 písm. a) se slova "nebo k)" nahrazují slovy "nebo l)",
  • v §44 odst. 16 písm. c) se za slova "odstavce 6 písm. f)" vkládají slova "nebo k)",
  • v §52 se za text "§32c odst. 1 písm. b)," vkládá text "§32e odst. 5,".
 • body 88, 93, 94 a 95 - účinnost od 1.1.2020
  • v §48a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f),
  • v §48a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g),
  • v §48a se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7,
  • vkládá se nový §48b.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změny v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.