286/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 286/2018 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 11. 2018
Rozeslán dne 13. 12. 2018
Platnost od 13. 12. 2018
Účinnost od 28. 12. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2019, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti 28.12.2018.
Novelizuje předpis 441/2003 Sb., 634/2004 Sb., 221/2006 Sb.
Ruší předpis 97/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny:

  • Změna zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) - účinnost od 28.12.2018.

Změny v ustanoveních:

  • v názvu zákona se slova "o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)" nahrazují slovy "ochraně obchodního tajemství",
  • §1 - nové znění,
  • vkládá se nový §5a.
  • Změny v Části XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Čl. V - Zrušovací ustanovení