399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
ikona P
Číslo předpisu 399/2012 Sb.
Částka 146
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 9. 2012
Rozeslán dne 27. 11. 2012
Platnost od 27. 11. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení částí první, druhé a dvacáté šesté nabývají účinnosti dne 12.12.2012.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 582/1991 Sb., 143/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 169/1999 Sb., 359/1999 Sb., 26/2000 Sb., 118/2000 Sb., 361/2003 Sb., 634/2004 Sb., 69/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 182/2006 Sb., 262/2006 Sb., 253/2008 Sb., 40/2009 Sb., 277/2009 Sb., 280/2009 Sb., 426/2011 Sb., 427/2011 Sb., 428/2011 Sb., 456/2011 Sb., 458/2011 Sb.
Novelizován předpisem 400/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 332/2014 Sb., 376/2015 Sb., 250/2023 Sb.
Anotace

Změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.
Změny:

ČÁST PRVNÍ - změny s účinností od 1.11.2012 *)

 • Změna zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
  Změny v ustanoveních:
  • §74 "Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 9 a 10 se zrušují,
  • §75, §78, §79 (změny),
  • §80 "Obnova zápisu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §82 "Registrace investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry a zápis jejich vázaných zástupců" včetně nadpisu - nové znění,
  • §83, §85 až §87 (změny),
  • vkládají se nové §200a a §200b,
  • §201 (změny).

ČÁST DRUHÁ - změny s účinností od 1.11.2012 *)

 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v položce 65.
 • Změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4, §6, §7 (změny),
  • §8 "Poskytování údajů správci Centrálního registru" a §9 "Registrace smlouvy o důchodovém spoření" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §9a,
  • §10 "Registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §11, §12, §14, §16 až §18, §22, §24, §29, §31, §32, §34 (změny),
  • §36 se zrušuje,
  • §37 "Náklady na propagaci, reklamu a podporu prodeje" včetně nadpisu - nové znění,
  • §38 až §40, §42, §49, §57, §69, §71, §72, §74, §79, §87, §90, §91 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 5 až 7 se zrušují,
  • §92, §94, §100, §101, §103, §104, §106, §111 (změny).
 • Změna zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6, §14 až §16, §18, §20, §22 až §25, §35, §38, §51, §55, §60, §61, §62, §88 až §90, §93, §100, §103, §108, §119, §121, §122, §124, §125, §130, §134, §135, §138, §141, §151, §154, §155, §159, §160, §163, §165, §184, §187, §191, §193 (změny).
 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • vkládá se nový §9a,
  • §14, §115, §16, §22 (změny).

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Pojistné na důchodové pojištění se za období před 1. lednem 2013 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §175v, §277, §279, §337c a §338ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §11c.
 • Změna v §18 odst. 1 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
 • Změna v §19 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XII - Přechodné ustanovení
Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně dědické, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §23, §25 a §38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, kde se za slova "pojistného na" vkládají slova "důchodové spoření,".
 • Změna v §46 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §60 odst. 2 písm. d) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
 • Změna v §10 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §130 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 1 písm. c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
 • Změna v §7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
 • Změna v §9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §168 a § 170 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §147 a §356 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §241 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §128 odst. 1 písm. d) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - změny s účinností od 1.11.2012 *)

 • Změna v čl. IX zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, kde se body 2 a 3 zrušují.
 • Změna zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. III se body 2, 7 až 9, 37 a 56 zrušují,
  • v čl. IV se bod 1 zrušuje,
  • na konci textu čl. XCV se doplňují slova ", a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 154 a 155, pokud nejde o část šestou, čl. III bodů 10, 17, 21 až 26, 48 až 50, 54 a 55, čl. IV bodu 2 a čl. V bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013".

Účinnost dnem 1.1.2013, s výjimkou částí první, druhé a dvacáté šesté, které nabývají účinnosti dnem 1.11.2012 (citováno z tištěné Sbírky zákonů, částka 146/2012).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.

Naše poznámka:
*) Podobně jako u právního předpisu č. 390/2012 Sb. se někdo (redakce Sbírky zákonů? MV ČR?, Parlament?) opět vyznamenal. Částka 146/2012 byla rozeslána 27. listopadu 2012. Žádný právní předpis v této částce obsažený nemůže nabýt účinnosti před jejím rozesláním (v daném případě 1. listopadu 2012).
Viz §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
Proto do vydání opravy stanovujeme účinnost podle pravidla +15, tj. 12.12.2012.