331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 331/2014 Sb.
Částka 131
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2014
Rozeslán dne 29. 12. 2014
Platnost od 29. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení části šesté nabývá účinnosti dne 31.12.2014.
Novelizuje předpis 61/1997 Sb., 353/2003 Sb., 634/2004 Sb., 261/2007 Sb., 307/2013 Sb., 308/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1 až §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1a - nové znění,
  • §9, §11, §12 (změny),
  • §13 "Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 19a a 21 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • vkládají se nové §13a "Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně" až §13c "Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední" včetně nadpisů,
  • §14, §19 (změny),
  • vkládají se nové §19a "Provozování daňového skladu" až §19c "Povolení k provozování daňového skladu" včetně nadpisů,
  • §20 "Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední" včetně nadpisu - nové znění,
  • §21 (rozsáhlé změny),
  • §21a (změny),
  • §22 "Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §22a "Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků" a §22b "Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední" včetně nadpisů,
  • §23 "Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §23a "Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků" až §23d "Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků" včetně nadpisů,
  • §24, §25, §32 (změny),
  • §33 "Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky" a §33a "Zástupce pro zasílání vybraných výrobků" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §33b "Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků" až §33l "Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu" včetně nadpisů,
  • §36 "Prodej za ceny bez daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §36a "Povolení k prodeji za ceny bez daně" a §36b "Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně" včetně nadpisů,
  • §37 až §41, §42e, §43 (změny),
  • vkládá se nová část druhá "OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ" (§43a až §43q) včetně nadpisu,
  • dosavadní části druhá až sedmá se označují jako části třetí až osmá,
  • §46, §49 až §52 (změny),
  • vkládá se nový §52a "Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně" včetně nadpisu,
  • §53 "Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • §53a, §55, §56, §58, §59, §60 (změny),
  • §60a "Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §60b "Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu" až §60d "Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední" včetně nadpisů,
  • §61 a §62 se včetně nadpisů zrušují,
  • §68, §72 (změny),
  • §73 "Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje,
  • §78, §79, §86, §87, §97, §98, §99, §105a, §109, §110 (změny),
  • §117 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §122, §124, §134b, §134f (změny),
  • §134g "Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů" a §134h "Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů" včetně nadpisů - nové znění,
  • §134i a §134j se včetně nadpisů zrušují,
  • §134l, §134m, §134p, §134q (změny),
  • §134r "Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů" až §134t "Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů" včetně nadpisů - nové znění,
  • §134u se včetně nadpisu zrušuje,
  • vkládá se nová část sedmá "SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI" (§134w až §134zg) včetně nadpisu,
  • dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části osmá a devátá,
  • §135a (změny),
  • §135b se včetně nadpisu zrušuje,
  • §135h, §135i, §135w (změny),
  • v části osmé hlavě I se doplňuje díl 7 "Přestupky na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji (§135ia)" včetně nadpisu,
  • §135j (změny),
  • §135k, §135m se včetně nadpisu zrušují,
  • §135p (změny),
  • §135q se včetně nadpisu zrušuje,
  • §135r (změny),
  • §135s a 135t se včetně nadpisů zrušují,
  • §135y a 135z se včetně nadpisů zrušují,
  • §135zc až 135ze se včetně nadpisů zrušují,
  • §135zp se včetně nadpisu zrušuje,
  • §135zt, §135zu, §135zv (změny),
  • §135zw se včetně nadpisu zrušuje,
  • §135zy, §135zz, §135zza (změny),
  • v části sedmé hlavě II dílu 9 oddílu 3 se za §135zza vkládá označení nového dílu 10 "Správní delikty na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji",
  • §135zzb "Správní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji" včetně nadpisu - nové znění,
  • §135zzg, §139 (změny).

Čl. II
Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. III, bodech 1. až 11. novely.

 • Změna v §12 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v položce 1 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v čl. LXXIII §4 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
 • Změna zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §11 (změny),
  • vkládá se nový §12a "Zvláštní ustanovení o lihu ve spotřebitelském balení malého objemu" včetně nadpisu,
  • §15, §19, §20, §22 (změny),
  • §24 "Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci" včetně nadpisu - nové znění,
  • §26, §28, §35, §37, §38, §40 až §43, §51, §55, §61, §64, §69 (změny).

Čl. VIII
Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IX, bodech 1. až 5. novely.

ČÁST ŠESTÁ - změna s účinností od 31.12.2014.

 • Změna zákona č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu.
  Změny v ustanoveních:
  • Část jedenáctá se zrušuje,
  • v části dvanácté čl. XIII se slova ", a s výjimkou části jedenácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015" zrušují.

Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou části šesté (Změna zákona č. 308/2013 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 31.12.2014.