41/2009 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
ikona P
Číslo předpisu 41/2009 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 1. 2009
Rozeslán dne 9. 2. 2009
Platnost od 9. 2. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XV bodu 3, čl. XXI až XXIV, čl. XXVI a čl. XXXVI nabývají účinnosti dnem 1.3.2009.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 94/1963 Sb., 40/1964 Sb., 43/1980 Sb., 159/1989 Sb., 47/1990 Sb., 200/1990 Sb., 490/1991 Sb., 553/1991 Sb., 582/1991 Sb., 124/1992 Sb., 337/1992 Sb., 555/1992 Sb., 589/1992 Sb., 13/1993 Sb., 290/1993 Sb., 293/1993 Sb., 38/1994 Sb., 90/1995 Sb., 152/1995 Sb., 155/1995 Sb., 19/1997 Sb., 209/1997 Sb., 82/1998 Sb., 112/1998 Sb., 148/1998 Sb., 167/1998 Sb., 169/1999 Sb., 191/1999 Sb., 210/1999 Sb., 219/1999 Sb., 223/1999 Sb., 238/1999 Sb., 305/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 359/1999 Sb., 360/1999 Sb., 29/2000 Sb., 101/2000 Sb., 105/2000 Sb., 121/2000 Sb., 133/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 120/2001 Sb., 144/2001 Sb., 231/2001 Sb., 256/2001 Sb., 265/2001 Sb., 3/2002 Sb., 6/2002 Sb., 109/2002 Sb., 119/2002 Sb., 218/2002 Sb., 285/2002 Sb., 218/2003 Sb., 221/2003 Sb., 276/2003 Sb., 362/2003 Sb., 52/2004 Sb., 99/2004 Sb., 537/2004 Sb., 587/2004 Sb., 634/2004 Sb., 289/2005 Sb., 411/2005 Sb., 412/2005 Sb., 413/2005 Sb., 70/2006 Sb., 111/2006 Sb., 115/2006 Sb., 135/2006 Sb., 137/2006 Sb., 161/2006 Sb., 187/2006 Sb., 227/2006 Sb., 253/2006 Sb., 266/2006 Sb., 267/2006 Sb., 312/2006 Sb., 314/2006 Sb., 178/2007 Sb., 296/2007 Sb., 122/2008 Sb., 129/2008 Sb., 273/2008 Sb., 274/2008 Sb., 296/2008 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 306/2009 Sb., 45/2013 Sb., 300/2013 Sb., 234/2014 Sb., 355/2014 Sb., 205/2015 Sb., 134/2016 Sb., 242/2016 Sb., 250/2016 Sb., 110/2019 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých (92) zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • §17 - nové znění,
  • §36, §44a, §62 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1b - nové znění,
  • §71, §71a, §73a, §88, §89 (změny),
  • v §101 odst. 1, §102 odst. 1, §104a odst. 5, §104b odst. 7, §104c odst. 3, §183a odst. 2, odst. 3, §215 odst. 2 se slovo "patnáct" nahrazuje slovem "čtrnáct",
  • §120, §122, §124, §125, §158, §158e, §159a, §159b, §161, §163, §163a, §164, §172 (změny),
  • vkládá se nový §178a "Spolupracující obviněný" včetně nadpisu,
  • §213 - nové znění,
  • §224, §239, §265m, §266, §271, §278, §307, §309, §311, §314a, §314e, §320, §330, §331 (změny),
  • v části třetí, hlavě dvacáté první se vkládá nový oddíl třetí "Výkon trestu domácího vězení" (§334a až §334g) včetně nadpisu,
  • §336 - nové znění,
  • §337 - nové znění,
  • §338, §340b, §341 (změny),
  • §343 - nové znění,
  • §344 (změny),
  • v části třetí, hlavě dvacáté první se do oddílu čtvrtého doplňují nové §350i a §350j včetně nadpisu "Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce",
  • §352 (změny),
  • §353 "Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §354 "Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon" až §357 "Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence" včetně nadpisů - nové znění,
  • §393 (změny).
 • Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §2 "Vymezení některých pojmů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §3 až §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 - nové znění,
  • §6 až §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 a č. 5 - nové znění,
  • §9, §11, §12, §16, §18 (změny),
  • §21 "Druhy ochranných opatření" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8, 8a, 9 a 10 - nové znění,
  • §24, §25 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 a č. 12 - nové znění,
  • §26 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §27 "Peněžité opatření" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 - nové znění,
  • §31, §32 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 16, č. 18 a č. 20 - nové znění,
  • §34 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 21 a č. 22 - nové znění,
  • §35 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 23 - nové znění,
  • §54, §58, §70, §73, §78 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 35 - nové znění,
  • §79 až §81, §89 až §92 (změny),
  • §93 "Opatření" včetně nadpisu - nové znění,
  • §94 (změny),
  • Část druhá (§99) se zrušuje.
 • Změna v §7 odst. 1 písm. d) zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, kde se slova "§62 trestního zákona" nahrazují slovy "§88 odst. 4 trestního zákoníku".
 • Změna v §1, §7 a §59 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5, §19, §21, §30, §47, §66 a §76 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 6 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, kde se slova "veřejného činitele" nahrazují slovy "úřední osoby".
 • Změna v §37 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
 • Změna v §24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6, §22 a §27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §4, §5, §10, §16a a §18a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII - Přechodná ustanovení

 1. Občan, který dosáhl věku 14 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen požádat o vydání prvního občanského průkazu nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Občan, který dosáhne věku 14 let v prvních dvou měsících po nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen požádat o vydání prvního občanského průkazu nejpozději do 2 měsíců po dni, kdy dosáhl věku 14 let.
 3. Ustanovení §16a odst. 1 písm. l) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na občany uvedené v bodech 1 a 2 po dobu běhu lhůt pro ně stanovených nevztahuje.
 • Změna v §14, §18, §31, §46b, §67, §70, §79, §87, §92, §93, §96, §103, §113, §114, §124, §124b, §178, §179 a §180c zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
  Změny v ustanoveních:
  • §24, §58 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 1.3.2009
   • v §65 odst. 1 písm. c) se za slova "ochranné léčení" vkládají slova "nebo zabezpečovací detence".
 • Změna v §27 a §35 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §32, §40, §43 a §237 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14, §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7a - nové znění,
  • §23, §24, §26, §27, §31 (změny).
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 se včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušuje,
  • Část šestá (§137) se zrušuje.
 • Změna zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Část druhá (§33) se zrušuje.

Čl. XXI až Čl. XXIV - změny s účinností od 1.3.2009

 • Čl. XXI - změny s účinností od 1.3.2009
  • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
   Změny v ustanoveních:
   • §3, §5, §10, §13, §15, §16, §19, §25, §28, §39, §40, §42, §82, §86, §92, §95, §102, §103, §108 až §110, §123, §143 (změny).
 • Čl. XXII - změny s účinností od 1.3.2009
  • Změna v §8, §35a, §36, §43, §82 a §83 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Čl. XXIII - změny s účinností od 1.3.2009
  • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
   Změny v ustanoveních:
   • §3 (změny),
   • §11 - nové znění.
 • Čl. XXIV - změny s účinností od 1.3.2009
  • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu písmene l) doplňují slova "a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce".
 • Změna v §3 a §5 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Čl. XXVI - změny s účinností od 1.3.2009
  • Změna v §2, §3 a §47 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §34 a §35 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15a, §17, §59, §60a, §61 a §65a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kde se slova "zločinného spolčení" nahrazují slovy "organizované zločinecké skupiny" a slova "zločinném spolčení" se nahrazují slovy "organizované zločinecké skupině".
 • Změna v §7 písm. a) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, kde se slova "hospodářské kázni" nahrazují slovy "závazným pravidlům tržní ekonomiky".
 • Změna v §3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), kde se slova "nedbalostní trestný čin maření úkolů veřejného činitele" nahrazují slovy "maření úkolu úřední osoby z nedbalosti".
 • Změna v §24 a §30 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §42 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, kde se slova "trestného činu" nahrazují slovem "zločinu".
 • Změna v §2 odst. 4 zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Čl. XXXVI - změny s účinností od 1.3.2009
  • Změna v §30 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kde se za slova "ochranné výchovy" vkládají slova ", zabezpečovací detence".
 • Změna v §11, §17 a §22 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §476d odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, kde se číslo "15" nahrazuje číslem "14".
 • Změna v §44 odst. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, kde se slovo "patnácti" nahrazuje slovem "čtrnácti".
 • Změna v příloze v položce 2, 115, 116 a 157 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
 • Změna v §11 a §22 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 a §10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46 a §70 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze č. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 odst. 1 písm. a) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
 • Změna v zákoně č. 43/1980 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád, se článek I (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 159/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád, kde se článek I (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, kde se §56 zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 457/1990 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb., kde se článek II (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda, kde se §37 zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde se článek I (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, kde se článek I (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, kde se část osmá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 112/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se článek I (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v části třetí hlava čtvrtá (§85 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá (§46 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část devátá (§40 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 210/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 223/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 587/2004 Sb., kde se část druhá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, kde se část první (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 360/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kde se část první (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), kde se část sedmnáctá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá (§49 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část druhá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se část třetí (§109 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 144/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), kde se část první (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část pátá (§36 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část druhá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá (§35 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, kde se část jedenáctá (§34 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 52/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část druhá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 537/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, kde se část první (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů, kde se část osmá (§11 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část šestá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se část první (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, kde se část dvacátá první (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá (§41 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, kde se část třetí (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část pátá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, kde se část druhá (§20 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část druhá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, kde se část osmá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 178/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), kde se část první (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, kde se část třetí (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kde se část první (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, kde se část druhá (§43 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kde se část třicátá devátá (novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), kde se část druhá (§31 - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.1.2010, s výjimkou ustanovení čl. XV bodu 3, čl. XXI až XXIV, čl. XXVI a čl. XXXVI, které nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.3.2009).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.