428/2012 Sb. - Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
ikona P
Číslo předpisu 428/2012 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 11. 2012
Rozeslán dne 5. 12. 2012
Platnost od 5. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení §13 nabývá účinnosti dne 5.12.2012.
Novelizuje předpis 92/1991 Sb., 229/1991 Sb., 586/1992 Sb., 3/2002 Sb., 562/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 218/1949 Sb., 36/1971 Sb., 16/1990 Sb., 522/1992 Sb., 566/2006 Sb.
Novelizován předpisem 177/2013 Sb., 125/2019 Sb.
Prováděn předpisem 383/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle jiného právního předpisu, v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.
 2. Zákon č. 16/1990 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.
 3. Zákon č. 522/1992 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.
 4. Nařízení vlády č. 36/1971 Sb., kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem.
 5. Nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností.

Účinnost 1.1.2013 s výjimkou ustanovení §13, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (5.12.2012).

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
 • Změna v zákoně č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, kde se §29 zrušuje.
 • Změna v §18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • v §7 odst. 2 a 3, §11 odst. 3 a 4 a v §18 odst. 1 písm. f) se slova "a) až e)" nahrazují slovy "a) až d)",
  • Část pátá (§34) se včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, kde se část první včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny jsou provedeny v položce 3, 4, 16, 119 a 120.

Účinnost změn 1.1.2013.