350/2011 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
ikona P
Číslo předpisu 350/2011 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 10. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení hlavy II a §34 odst. 5, §34 odst. 6 písm. d) až g), §34 odst. 16, §34 odst. 19 a §34 odst. 20 písm. b) a d) pozbývají platnosti uplynutím dne 31.5.2015.
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 455/1991 Sb., 186/2004 Sb., 634/2004 Sb., 125/2005 Sb., 251/2005 Sb., 222/2006 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 245/2011 Sb.
Ruší předpis 356/2003 Sb., 219/2004 Sb., 232/2004 Sb., 234/2004 Sb., 279/2005 Sb., 345/2005 Sb., 369/2005 Sb., 28/2007 Sb., 371/2008 Sb., 372/2008 Sb., 389/2008 Sb., 139/2009 Sb., 265/2010 Sb.
Novelizován předpisem 279/2013 Sb., 61/2014 Sb., 324/2016 Sb., 183/2017 Sb., 299/2017 Sb., 45/2019 Sb., 543/2020 Sb.
Prováděn předpisem 402/2011 Sb., 162/2012 Sb., 163/2012 Sb., 61/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

 1. práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při
  1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech,
  2. klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území České republiky,
 2. správnou laboratorní praxi,
 3. působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.

Účinnost:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.1.2012).
 2. Ustanovení hlavy II a §34 odst. 5, §34 odst. 6 písm. d) až g), §34 odst. 16, §34 odst. 19 a §34 odst. 20 písm. b) a d) pozbývají platnosti uplynutím dne 31.5.2015.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2012):

 1. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
 2. Zákon č. 345/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 371/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.
 5. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
 6. Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
 7. Vyhláška č. 279/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.
 8. Vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
 9. Vyhláška č. 28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
 10. Vyhláška č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků.
 12. Vyhláška č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §17, §30 (změny).
 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 1b a č. 13 - nové znění.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se položka 102 včetně poznámky pod čarou č. 61 zrušuje.
 • Změna v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ v zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, kde se část sedmnáctá (změna zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů - Čl. XVII) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 125/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, kde se část druhá (Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - Čl. II) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část dvanáctá (Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - Čl. XV) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, kde se část sto čtyřicátá (Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - Čl. CXLVII) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, kde se část sto dvacátá čtvrtá (Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - Čl. CXXVI) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 245/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část druhá (Změna zákona o chemických látkách - Čl. III) zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2011.