458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
ikona P
Číslo předpisu 458/2011 Sb.
Částka 158
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2011
Rozeslán dne 30. 12. 2011
Platnost od 30. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti (1) Ustanovení čl. I bodů 17, 40, 41, 43, 76, 78 a 85, čl. II bodů 6 a 7, čl. VII až X, čl. LXIII, čl. LXXVII bodu 4 a čl. LXXVIII nabývají účinnosti dne 1.1.2012, a ustanovení čl. XXVII bodů 31, 50 a 51 a čl. XXVIII nabývají účinnosti dne 1.4.2012, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 154 a 155, pokud nejde o část šestou, čl. III bodů 10, 17, 21 až 26, 48 až 50, 54 a 55, čl. IV bodu 2 a čl. V bodu 3, která nabývají účinnosti dne 1.1.2013. (2) Ustanovení čl. I bodů 2, 5 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29, 35 až 39, 44, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 84, 86 až 94, 98 až 101,103 až 111, 113, 116, 118 až 120, 123, 125 až 127, 130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156, čl. II bodů 2, 5, 8, 10, čl. III bodů 1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 až 36, 38 až 47, 51 až 53, článků XV a XVI, čl. XIX bodu 10, čl. XXV bodů 1, 4, 55, čl. XXIX bodů 1, 8 a 9, čl. XXX bodů 1 a 2, čl. XXXVII bodů 1 až 3, článku XLVI, čl. LII bodů 2 a 3, článků LVIII, LXVIII a LXIX, čl. LXXII bodu 1, čl. LXXVII bodu 1, článku LXXX a čl. LXXXIV bodů 2 až 4 nabývají účinnosti dne 1.1.2014.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 64/1986 Sb., 100/1988 Sb., 202/1990 Sb., 565/1990 Sb., 455/1991 Sb., 549/1991 Sb., 551/1991 Sb., 563/1991 Sb., 570/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 143/1992 Sb., 280/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 593/1992 Sb., 13/1993 Sb., 153/1994 Sb., 217/1994 Sb., 266/1994 Sb., 87/1995 Sb., 89/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 95/1999 Sb., 191/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 26/2000 Sb., 39/2000 Sb., 118/2000 Sb., 128/2000 Sb., 133/2000 Sb., 218/2000 Sb., 243/2000 Sb., 250/2000 Sb., 365/2000 Sb., 458/2000 Sb., 117/2001 Sb., 231/2001 Sb., 261/2001 Sb., 172/2002 Sb., 198/2002 Sb., 218/2002 Sb., 353/2003 Sb., 361/2003 Sb., 235/2004 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 357/2005 Sb., 412/2005 Sb., 69/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 137/2006 Sb., 179/2006 Sb., 182/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 266/2006 Sb., 40/2009 Sb., 93/2009 Sb., 277/2009 Sb., 280/2009 Sb., 456/2011 Sb.
Ruší předpis 161/1998 Sb., 329/2007 Sb.
Novelizován předpisem 399/2012 Sb., 502/2012 Sb., 241/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 109/2014 Sb., 234/2014 Sb., 267/2014 Sb., 332/2014 Sb., 355/2014 Sb., 186/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Poznámka na úvod:
V názvu zákona chybí slovní spojení "některých zákonů". Tímto zákonem je jich novelizováno 72.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 17, 40, 41, 43, 76, 78 a 85, čl. II bodů 6 a 7, čl. VII až X, čl. LXIII, čl. LXXVII bodu 4 a čl. LXXVIII, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012, a s výjimkou ustanovení čl. XXVII bodů 31, 50 a 51 a čl. XXVIII, které nabývají účinnosti dnem 1.4.2012.
Protože je neúčelné, zabývat se 30.12.2011 podrobně změnami 72 zákonů, které nabudou účinnosti za čtyři roky, odkazujeme na plné znění zákona č. 458/2011 Sb. a v podrobnostech uvádíme pouze změny, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2012, resp. 1.4.2012:

Změny s účinností od 1.1.2012:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2012.
  • bod 17. - v §7 odst. 4 se slova "a k ustanovení §19 odst. 1 písm. g)" zrušují,
  • bod 40. - v §19 odst. 1 písmeno g) zní:
   "g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu podle rozpočtových pravidel,".
  • bod 41. - v §19 odst. 1 se písmeno ch) včetně poznámky pod čarou č. 92 zrušuje.
  • bod 43. - v §19 odst. 1 písmeno p) zní:
   "p) výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona,".
  • bod 76. - v §24 odst. 2 písm. t) se slova "vstupní cena hmotného majetku využívaného k dosahování příjmů osvobozených od daně podle §19 odst. 1 písm. g)," zrušují.
  • bod 78. - v §24 odst. 2 písm. zc) se slova "; ustanovení tohoto písmene se nepoužije u výdajů (nákladů) souvisejících s příjmy nad rámec všech vsazených částek ze všech poplatníkem provozovaných loterií a jiných podobných her, u nichž bylo povolení k provozování vydáno podle zvláštního právního předpisu [§25 odst. 1 písm. zl)]" zrušují.
  • bod 85. V §25 odst. 1 se písmeno zl) zrušuje.
  • Dosavadní písmena zm) až zo) se označují jako písmena zl) až zn).

Čl. II - Přechodná ustanovení
Ustanovení účinná k 1.1.2012

 1. Na hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona a využívaný před tímto dnem k dosahování příjmů z provozování loterií a jiných podobných her osvobozených od daně podle §19 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona hledí, jako by byl před tímto dnem od jeho zaevidování odpisován bez přerušení a odpisy byly stanovovány v maximální výši. Ve zdaňovacím období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, lze jako výdaj (náklad) uplatnit pouze poměrnou část odpisu, která odpovídá části zdaňovacího období ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
 2. Na odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, plynoucí jako příjem poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, se použije §19 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.

Čl. VII až X. - změny s účinností od 1.1.2012
Čl. VII - účinnost od 1.1.2012

 • Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4, §4b (změny),
  • §4d a §5 se zrušují,
  • §13 "Vyúčtování loterie a tomboly" včetně nadpisu - nové znění,
  • §15 se zrušuje,
  • §18 (změny),
  • v §22 a v §32 odst. 3 se číslo "9" nahrazuje číslem "6",
  • §28 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje,
  • §29 se zrušuje,
  • §39, §40 (změny),
  • vkládá se nová část šestá "ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER" (§41 až §41i) včetně nadpisu,
  • Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá,
  • §42, §46, §48, §50 (změny).

Čl. VIII - Přechodná ustanovení - s účinností od 1.1.2012

 1. Pro část výtěžku z loterií a jiných podobných her podle §4 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, pro vyúčtování podle §28 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, a pro odvod na státní dozor podle §29 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se použije zákon č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
 2. Prvním odvodovým obdobím podle §41e zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, je období ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona do 31. prosince 2012.
 3. Prvním zálohovým obdobím podle §41g odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, je období ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona do konce kalendářního čtvrtletí ka1endářního roku 2012, ve kterém čl. VII tohoto zákona nabyl účinnosti.

ČÁST PÁTÁ
Čl. IX
- účinnost od 1.1.2012

 • Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §10a se zrušuje.

Čl. X - Přechodné ustanovení - s účinností od 1.1.2012
Při výpočtu a správě poplatku podle §10a zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, za období přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, a obecně závazných vyhlášek obcí vydaných podle §14 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LXIII - změny s účinností od 1.1.2012

 • Změny v §7 a §8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona pozdějších předpisů, kde se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

Čl. LXXVII - změny s účinností od 1.1.2012 - bod 4.

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • bod 4. V příloze položka 21 - nové znění.

Čl. LXXVIII - Přechodná ustanovení s účinností od 1.1.2012

 1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
 2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Změny s účinností od 1.4.2012:

Čl. XXVII

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny s účinností od 1.4.2012:
  • bod 31. V § 15 odst. 6 písmeno f) zní:
   "f) které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely a takových léčivých přípravků, u kterých v průběhu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady s přiznáním úhrady vyjádří na základě veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 souhlas všechny zdravotní pojišťovny.".
   bod 50. V příloze č. 3 oddílu A písm. c) se za položku "GER geriatrie" vkládá položka "INT vnitřní lékařství" a za položku "PRL všeobecné praktické lékařství" se vkládá položka "PSY psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie".
  • bod 51. V Příloze č. 3 oddílu C položka 3 - nové znění.

Čl. XXVIII - Přechodná ustanovení s účinností od 1.4.2012

 1. Výše a podmínky úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají dnem 30. června 2012 u těch léčivých přípravků, u kterých Ústav do 1. června 2012 neobdrží žádost od všech zdravotních pojišťoven o ponechání úhrady při poskytování ambulantních zdravotních služeb ve veřejném zájmu. Řízení o stanovení, změně, zrušení nebo nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem zániku úhrady se takové řízení zastavuje.
 2. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč, se nevede, a je-li vedeno, dnem zániku úhrady se takové řízení zastavuje.

Poznámka na závěr:
Zákon o daních z příjmů byl v roce 2009 novelizován 12x, v roce 2011 i s touto novelou rovněž 12x. Skutečně se naši zákonodárci domnívají, že se jim podaří udržet nedotčené změny ZDP provedené zákonem 458/2011 Sb. až do roku 2015? Nebo je to jen další zoufalý pokus, udělat z právního paskvilu superpaskvil?