217/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 217/2005 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 3. 6. 2005
Platnost od 3. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 117 nabývá účinnosti dne 1.10.2005, ustanovení bodu 263 nabývá účinnosti dne 1.4.2006, ustanovení bodů 151, 162 a 186 nabývají účinnosti dne 1.1.2007, ustanovení části třetí čl. IV, části čtvrté čl. V, části páté čl. VI, části šesté čl. VIII nabývají účinnosti dne 3.6.2005 a ustanovení §104 odst. 1 zákona o spotřebních daních, ve znění čl I bodu 262 tohoto zákona pozbývá platnosti dne 31.3.2006.
Novelizuje předpis 526/1990 Sb., 265/1991 Sb., 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 219/2000 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 377/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  Změny v ustanoveních:
  • §3 až §9, §11 až §15, §18 až §20 (změny),
  • §21 "Zajištění daně" včetně poznámky pod čarou č. 26 - nové znění,
  • vkládá se nový §21a "Povolení ručitele",
  • §22, §23 (změny),
  • vkládá se nový §23a "Daňový zástupce" včetně poznámek pod čarou č. 27a a 27b,
  • §24 až §26, §28, §29, §31 (změny),
  • bod 117. - změna s účinností dnem 1.10.2005,
   • §33 "Zasílání vybraných výrobků" včetně poznámky pod čarou č. 31a - nové znění,
  • vkládá se nový §33a "Povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků",
  • §34, §36 až §39 (změny),
  • vkládá se nový §39a "Evidence vedená daňovým zástupcem",
  • §40 až §45 (změny),
  • bod 151. - změna s účinností dnem 1.1.2007,
   • v §45 odst. 2 písm. g) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h), i), j) a k) včetně poznámky pod čarou č. 35a,
  • §46 až §48 (změny),
  • bod 162. - změna s účinností dnem 1.1.2007,
   • v §48 se doplňují odstavce 13 až 16,
  • §49, §50, §52, §53 (změny),
  • vkládá se nový §53a "Evidence minerálních olejů osvobozených od daně",
  • §54 (změny),
  • bod 186. - změna s účinností dnem 1.1.2007,
   • v §54 se doplňují odstavce 6 až 8,
  • §56 (změny),
  • vkládá se nový §56a "Vracení daně z ostatních benzinů",
  • §57, §58 (změny),
  • vkládá se nový §58a "Doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky",
  • §59 (změny),
  • vkládá se nový §59a "Evidence minerálních olejů v daňových skladech",
  • §60 "Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu" - nové znění,
  • vkládá se nový §60a "Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu",
  • §63, §64, §66 až §68, §71 až §73, §75 (změny),
  • §76 "Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně" - nové znění,
  • §77, §78, §86, §88 až §90 (změny),
  • vkládá se nový §90a "Evidence piva v daňových skladech",
  • §93, §97, §98a, §99 (změny),
  • vkládají se nové §100a "Malý výrobce vína" a §100b "Evidence vína v daňových skladech" včetně poznámky pod čarou č. 60b,
  • vkládá se nový §100c "Plátce daně z tabákových výrobků",
  • §101 (změny),
  • vkládá se nový §101a "Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit",
  • §102 až §104 (změny),
  • bod 263. - změna s účinností dnem 1.4.2006,
   • v §104 odstavec 2 - nové znění,
  • §105 "Osvobození od daně z tabákových výrobků" - nové znění,
  • §106 "Prokázání zdanění tabákových výrobků" - nové znění,
  • §107, §108 (změny),
  • §109 "Oprávněný příjemce tabákových výrobků" - nové znění,
  • vkládá se nový §109a "Daňový zástupce pro tabákové výrobky",
  • §110, §111 (změny),
  • vkládá se nový §111a "Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele",
  • §112, §114 až §116, §118, §119, §122 (změny),
  • §123 až §130 včetně nadpisu nad §123 se zrušují,
  • §131 (změny),
  • §132 "Vymezení pojmů" včetně poznámek pod čarou č. 65a a 65b - nové znění,
  • §133 "Zákaz prodeje" včetně poznámek pod čarou č. 65c a 65d - nové znění,
  • §134 (změny),
  • §135 a §135a se zrušují,
  • vkládá se nová část čtvrtá "PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY" (§135 až §135e ) včetně poznámek pod čarou č. 67 a 68; dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá,
  • §139 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. II novely, bod 1. až 5.

 • Změna v §2d zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., kde se v úvodní části ustanovení slova "Kutná Hora" nahrazují slovem "Kolín".
 • Čl. IV - změna s účinností dnem vyhlášení (3.6.2005),
  • Změna v §3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, kde se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
   "(3) Dohodne-li se vlastník pozemku s nájemcem pozemku, je nájemce pozemku povinen ve zdaňovacích obdobích 2005 až 2007 včetně postupovat podle ustanovení §3 odst. 2 ve znění účinném do 31.12.2004; v takovém případě se nájemce pozemku považuje za poplatníka daně z pozemku se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Tuto dohodu je nájemce povinen správci daně doložit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pro zdaňovací období roku 2005 tak musí učinit ve lhůtě 150 dnů ode dne účinnosti tohoto odstavce.".
   Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
 • Čl. V - změna s účinností dnem vyhlášení (3.6.2005),
  • Nové znění §58 (Zdravotnické služby a zboží) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně poznámek pod čarou č. 45 a 46.
 • Čl. VI - změna s účinností dnem vyhlášení (3.6.2005),
  • Změna v §35a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f).
 • Čl. VII novely
  Od daně z příjmů právnických osob je osvobozena podpora z Vinařského fondu poskytnutá počínaje 1. lednem 2004 na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného majetku, jen pokud byla o poskytnutou podporu zároveň snížena jeho vstupní cena.
 • Čl. VIII - změna s účinností dnem vyhlášení (3.6.2005),
  • Změna v příloze Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 1.
 • Změna v §15 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., kde se tečka na konci písmene b) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c).
 • Změna v §11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ novely
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. XI
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DESÁTÁ
Účinnost změn - Čl. XII

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou
  1. ustanovení bodu 117, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2005,
  2. ustanovení bodu 263, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006,
  3. ustanovení bodů 151, 162 a 186, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007,
  4. části třetí čl. IV, části čtvrté čl. V, části páté čl. VI, části šesté čl. VIII, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (3.6.2005).
 2. §104 odst. 1 zákona o spotřebních daních, ve znění čl. I bodu 262 tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem 31. března 2006.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.

Naše poznámka na závěr této novely:
Jen změny zákona o spotřebních daních čítají 314 bodů.
Spolu se změnami dalších zákonů se tato novela dotýká 643 dílčích ustanovení dotčených právních předpisů.
Zákonu 353/2003 Sb. tak ubylo několik málo zrušených paragrafů, ale jeho text se "rozbujel" přibližně o 45 stran.
K "technologii změn", která vychází z osvědčené dílny "MF Sobotka a ti před ním" na závěr jen malá ukázka:

236. V §90 se za slova "poskytne zajištění daně" vkládají slova "složením nebo", slovo "peněžních" se nahrazuje slovem "finančních" a slova "zvláštní účet celního úřadu" se nahrazují slovy "depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem".
Laik se diví, odborník žasne a jazykozpytec jásá: "Ó, jak průhledná a jasná je naše daňová legislativa!"