187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 187/2014 Sb.
Částka 77
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 7. 2014
Rozeslán dne 2. 9. 2014
Platnost od 2. 9. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 114/1995 Sb., 254/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 • č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 • č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" a §2 "Základní pojmy" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až č. 3 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §3, §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a "Stavby na sledované vodní cestě" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17,
  • Část III "PŘÍSTAVY, PŘÍSTAVIŠTĚ, PŘEKLADIŠTĚ, VÝVAZIŠTĚ A KOTVIŠTĚ" (§6 až §8a) včetně nadpisů - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 5 a č. 6 se zrušují,
  • §9 - nové znění,
  • §10, §13, §14 (změny),
  • vkládá se nový §14a "Žádost o zápis plavidla do plavebního rejstříku" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §15a "Rejstřík malých plavidel" včetně nadpisu,
  • §16 "Povinnost nést státní vlajku České republiky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §18, §19 (změny),
  • §22 "Zákaz plavby" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §22a "Omezení, zastavení nebo jiná úprava plavebního provozu" a §22b "Pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu" včetně nadpisů,
  • §23 (změny),
  • vkládá se nový §23a "Povinnosti provozovatele a vlastníka plavidla" včetně nadpisu,
  • §24 - nové znění,
  • §25 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §25a a §25b,
  • §26 (změny),
  • §28 "Účastník plavebního provozu" a §29 "Povinnosti účastníka plavebního provozu" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §29a "Ochrana plavebního značení" až §29l včetně nadpisů,
  • §30 (změny),
  • §30a "Vymezená vodní plocha" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5e - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 5f se zrušuje,
  • vkládá se nový §30b "Půjčovna malých plavidel" včetně nadpisu,
  • v §32a odst. 1, §32d, §37b písm. a), §37d odst. 1 a v §37e odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §32a až §32d, §33, §33a, §35, §35a, §36, §37, §40 až §43 (změny),
  • §43 "Přestupky" a §44 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • §45 (změny),
  • §46 se zrušuje,
  • §49 "Rozhodování plavebního úřadu o výjimkách ze zákona" včetně nadpisu - nové znění,
  • §52 - nové znění,
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 15. novely.

 • Změny v §117 a §125l zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.)
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Položky 37 a 38 - nové znění,
  • v položce 39 (změny).