224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
ikona P
Číslo předpisu 224/2015 Sb.
Částka 93
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 8. 2015
Rozeslán dne 11. 9. 2015
Platnost od 11. 9. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 362/2007 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 61/2014 Sb.
Ruší předpis 59/2006 Sb., 103/2006 Sb., 250/2006 Sb., 254/2006 Sb., 255/2006 Sb., 256/2006 Sb., 488/2009 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 149/2023 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 225/2015 Sb., 226/2015 Sb., 227/2015 Sb., 228/2015 Sb., 229/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.
 2. Tento zákon stanoví
  1. povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka a
  2. působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami.
 3. Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, tento zákon se nevztahuje na
  1. vojenské objekty a vojenská zařízení,
  2. nebezpečí spojená s ionizujícím zářením,
  3. silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu nebezpečných látek mimo objekty, včetně dočasného skladování, nakládky a vykládky během přepravy,
  4. přepravu nebezpečných látek v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních a předávacích stanic postavených mimo objekt v trase potrubí,
  5. geologické práce, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů, s výjimkou povrchových objektů chemické a termické úpravy a zušlechťování nerostů, skladování a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li v souvislosti s těmito činnostmi umístěny nebezpečné látky,
  6. průzkum a dobývání nerostů na moři, včetně uhlovodíků,
  7. skladování plynu v podzemních zásobnících v pobřežních vodách, a to jak na místech určených ke skladování, tak na místech, kde se rovněž provádí průzkum a dobývání nerostů, včetně uhlovodíků, s výjimkou pevninských podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kavernách a opuštěných dolech,
  8. skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §55 zákona.
§56 - Zrušovací ustanovení

 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nová položka 102 včetně poznámky pod čarou č. 80.