134/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 134/2011 Sb.
Částka 51
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2011
Rozeslán dne 25. 5. 2011
Platnost od 25. 5. 2011
Účinnost od 25. 5. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 13 až 15, 30 až 35, 44, 45, 52 a 56 nabývá účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 266/1994 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 - změny ("euronovela" předmětu úpravy),
  • Poznámky pod čarou č. 1 a 1a - nové znění,
  • §2, §3a, §24 (změny),
  • v nadpisu §34a, v §34a odst. 1 a 3, v §34h odst. 5, v §43b odst. 2 písm. a), v §49c odst. 1 písm. a), v §52 odst. 6 úvodní části, v §52 odst. 6 písm. m), v §53b odst. 5 a v §55 odst. 3 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §34c až §34e (změny),
  • vkládá se nový §34j,
  • body 13. až 15. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 13. - v §35 odst. 1 (změny),
   • bod 14. - v §35 odst. 1 písm. e) - změny.
   • bod 15. - v §35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
  • §43, §43b (rozsáhlé změny),
  • body 30. až 35. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 30. - v části páté hlavě druhé se nad §45 vkládají tato slova:
    "Díl 1 Řízení drážního vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce".
   • bod 31. - v §45 odst. 1 (změny),
   • bod 32. - v §45 odst. 1, 2, 4, 5 a 8, v §46 a v §52 odst. 1 písm. d) se za slovo "řízení" vkládají slova "drážního vozidla",
   • bod 33. - v §45 se odstavec 7 zrušuje; dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7,
   • bod 34. - v §46 písm. a) - změny,
   • bod 35. - v části páté hlavě druhé se vkládá nový díl 2 "Řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální" (§46b až §46r) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5c),
  • §49c až §49e, §51, §52 (změny),
  • body 44. až 45. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 44. - v §52 odst. 1 se v písmeni f) slovo "nebo" zrušuje,
   • bod 45. - v §52 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j),
  • §52 (další rozsáhlé změny),
  • bod 52. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §52 odst. 12 písm. b) - změny,
  • §66 (změny),
  • bod 56. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §66 odst. 1 se za slova "§45 odst. 7," vkládají slova "§46c odst. 3, §46d odst. 2, §46e odst. 5, §46f odst. 3, §46j odst. 5,".

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Povolení k uvedení do provozu udělená drážnímu vozidlu zahraničního dopravce před 19. červencem 2008 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, zůstávají v platnosti.
 2. Platné průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opravňují k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální podle dosavadní právní úpravy
  1. v dopravě přes státní hranice do 31. prosince 2011,
  2. ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince 2015.
 3. Držitelé platného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, kteří vykonávají činnost strojvedoucích na dráze celostátní nebo regionální, mohou požádat drážní správní úřad o vydání licence strojvedoucího
  1. pro řízení drážního vozidla v dopravě přes státní hranice do 31. října 2011,
  2. pro řízení drážního vozidla ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince 2014.
   K žádosti přiloží posudek, který dokládá zdravotní způsobilost podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a není starší než 3 měsíce. Drážní správní úřad vydá žadateli, který je zdravotně způsobilý, licenci strojvedoucího.
 4. Držiteli licence strojvedoucího, vydané podle bodu 3, vydá dopravce osvědčení strojvedoucího bez prokazování zvláštní odborné způsobilosti, pokud
  1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem a
  2. od vydání licence strojvedoucího neuplynul více než 1 rok.
   V osvědčení strojvedoucího vymezí dopravce dráhu nebo její část, druhy drážních vozidel a způsob jejich užití, pro které je osvědčení platné, podle druhu dráhy a druhu drážního vozidla uvedených v průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, vydaném podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona. Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla pozbývá platnosti dnem vydání osvědčení vydaného podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v položce 58 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem vyhlášení (25.5.2011), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13 až 15, 30 až 35, 44, 45, 52 a 56, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.