169/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 169/2012 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2012
Rozeslán dne 30. 5. 2012
Platnost od 30. 5. 2012
Účinnost od 30. 6. 2012
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 634/2004 Sb., 187/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §8, §10, §11 (změny),
 • §13 "Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele" včetně nadpisu - nové znění,
 • §14, §17, §31 (změny),
 • Poznámky pod čarou č. 53 a 54 - nové znění,
 • §31 (další změny),
 • §45, §45a, §46 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 31e - nové znění,
 • §47 až §50 (změny),
 • §51 se zrušuje,
 • §52, §54 až §60, §60b, §60d, §61, §62, §69a, §70, §78 (změny),
 • v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ (změny),
 • v příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Zemřel-li podnikatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osoby uvedené v §13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněny pokračovat v provozování živnosti do ukončení řízení o dědictví na základě oprávnění zemřelého podnikatele. Tuto skutečnost jsou povinny oznámit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu, neučinily-li tak přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, pokud nepokračuje v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce.
 2. Jestliže přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oznámily osoby uvedené v §13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, že budou pokračovat v provozování živnosti, a nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, mohou pokračovat v živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele za podmínek stanovených v §13 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právní úpravy, která je pro podnikatele příznivější.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položce 24.
 • Změna v §91a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Účinnost změn 30.6.2012.