575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 575/2006 Sb.
Částka 185
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 11. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 103 §104 odst. 1 nabývá účinnosti dne 1.3.2007, ustanovení bodu 60 nabývá účinnosti dne 1.1.2012, ustanovení bodu 61 nabývá účinnosti dne 1.1.2015, ustanovení bodu 62 nabývá účinnosti dne 1.1.2018 a ustanovení bodu 63 nabývá účinnosti dne 1.1.2020. Ustanovení bodu 59 pozbývá platnosti dne 31.12.2011, ustanovení bodu 60 pozbývá platnosti dne 31.12.2014, ustanovení bodu 61 pozbývá platnosti dne 31.12.2017 a ustanovení bodu 62 pozbývá platnosti dne 31.12.2019.
Novelizuje předpis 136/1994 Sb., 353/2003 Sb., 185/2004 Sb., 634/2004 Sb., 311/2006 Sb.
Ruší předpis 95/1996 Sb., 186/1996 Sb., 304/2000 Sb., 348/2000 Sb., 442/2003 Sb., 443/2003 Sb., 230/2004 Sb., 291/2005 Sb., 35/2006 Sb.
Novelizován předpisem 17/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §1 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
 • §1 - další změny,
 • §3, §4, §9, §13 až §15, §18, §20 až §22, §23a až §25, §30, §31, §33a, §36, §37, §41 až §46, §48 odst. 1 (změny),
 • bod 60. - účinnost změn dnem 1.1.2012
  • v §48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle §45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "0 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "500 Kč/t".
 • bod 61. - účinnost změn dnem 1.1.2015
  • v §48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle §45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "500 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "1 000 Kč/t".
 • bod 62. - účinnost změn dnem 1.1.2018
  • v §48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle §45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "1 000 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "2 000 Kč/t".
 • bod 63. - účinnost změn dnem 1.1.2020
  • v §48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle §45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "2 000 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "3 355 Kč/t".
 • §48 - další změny,
 • §49, §51, §53 (změny),
 • §54 "Vracení daně z minerálních olejů plátci" - nové znění,
 • §56, §58, §59, §60, §60a (změny),
 • vkládá se nový §62a "Daňový zástupce pro minerální oleje",
 • §71 až §73, §76, §78, §93, §94, §97 až §98a, §100a (změny),
 • §101 "Předmět daně z tabákových výrobků" - nové znění,
 • §102, §103 (změny),
 • bod 103.- účinnosti změn dnem 1.3.2007, pokud jde o §104 odst. 1 (Sazby daně z tabákových výrobků)
  • §104 - nové znění,
 • §107, §114 až §116, §118 (změny),
 • vkládá se nový §118a "Změna sazby daně u cigaret"
 • §119, §122, §131, §134 (změny),
 • vkládají se nové části čtvrtá "ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ" (§134a až §134k) a pátá "ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ" (§134l až §134v) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 65e, 65f a 65g; dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části šestá a sedmá,
 • nadpis části šesté (od §135) zní:
  "SPRÁVNÍ DELIKTY".
 • §135b, §135d (změny),
 • §135e - nové znění,
 • vkládají se nové §135f až §135i,
 • §138, §139 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II, body 1. až 7. novely.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v zákoně č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, kde se část první (§1 až §14) zrušuje.
 • Změna v §5 zákona č. 185/2004 Sb., o celní správě České republiky, kde se doplňuje odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 40a.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde se v položce 1 bodě 1 sazebníku doplňují písmena m) až q) včetně poznámky pod čarou č. 2a.
 • Změna v §2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).

Zrušovací ustanovení - Čl. VIII
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 95/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákon č. 304/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.
 3. Zákon č. 442/2003 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
 4. Zákon č. 291/2005 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv.
 6. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 348/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv.
 7. Vyhláška č. 443/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb.
 8. Vyhláška č. 230/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Vyhláška č. 35/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2007 s výjimkou ustanovení

 1. bodu 103 §104 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem 1.3.2007,
 2. bodu 60, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2012,
 3. bodu 61, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2015,
 4. bodu 62, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2018,
 5. bodu 63, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

2. Ustanovení bodu 59 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2011.
3. Ustanovení bodu 60 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2014.
4. Ustanovení bodu 61 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2017.
5. Ustanovení bodu 62 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2019.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.