112/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
ikona P
Číslo předpisu 112/2006 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtyřicáté šesté nabývá účinnosti dne 1.4.2006.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 114/1988 Sb., 2/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 10/1993 Sb., 84/1993 Sb., 307/1993 Sb., 182/1994 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 160/1995 Sb., 48/1997 Sb., 133/1997 Sb., 289/1997 Sb., 222/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 98/2000 Sb., 101/2000 Sb., 218/2000 Sb., 240/2000 Sb., 257/2000 Sb., 492/2000 Sb., 271/2001 Sb., 109/2002 Sb., 150/2002 Sb., 221/2003 Sb., 279/2003 Sb., 362/2003 Sb., 438/2003 Sb., 435/2004 Sb., 436/2004 Sb., 499/2004 Sb., 561/2004 Sb., 585/2004 Sb., 634/2004 Sb., 669/2004 Sb., 124/2005 Sb., 218/2005 Sb., 348/2005 Sb.
Novelizován předpisem 329/2011 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změny některých (46) zákonů v souvislosti s přijetím zákonů č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Změny:

 • Změna v §47 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
 • Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §85a, §101 (změny),
  • §102 se zrušuje.
 • Změna v §9, §133a a §317 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14 (změny),
  • §16 a §19 se zrušují,
  • §32 až §34 (změny),
  • §38, §40a a §41 se zrušují,
  • §54, §56 (změny).
 • Změna v §24 a §30 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
 • Změna v §1 a §14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 1 písm. n) a písm. o) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, kde se část třináctá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, kde se články I a IV zrušují.
 • Změna v zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se čl. IV zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 182/1994 Sb., kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, kde se čl. VI zrušuje.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 "Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §17 "Podmínky nároku na přídavek na dítě" a §18 "Výše přídavku na dítě" včetně nadpisů - nové znění,
  • §20 až §22, §24 (změny),
  • §25 "Náklady na bydlení" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §26 "Normativní náklady na bydlení" až §28 včetně nadpisů,
  • §30, §32, §37, §40, §40a, §41, §46, §51, §62, §64, §68, §69 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XV, bod 1. a 2. novely.

 • Změna v zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, kde se články XI a XII zrušují.
 • Změna v zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, kde se článek V zrušuje.
 • Změna v §7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v zákoně č. 133/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se článek III zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se článek III zrušuje.
 • Změna v §37 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
 • Změna v §42, §43, §50a, 78d a §92c zákona č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13, §42b, §106 a §180 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

 • Změna v §42d, §42g, §46 a §51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Naše poznámka:
Na tomto místě musíme publikovat část přesného znění novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, provedené zákonem č. 112/2006 Sb., neboť změny údajného §42d a údajného §42g jsou technicky absolutně neproveditelné. Po velmi zevrubné kontrole všech předchozích novelizací zákona č. 359/1999 Sb. totiž musíme konstatovat, že tento zákon neobsahuje a neobsahoval ustanovení §42d a §42g a není tedy co novelizovat.
Pro zajímavost: Jediné ustanovení §42g nalezneme pouze v zákoně č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Ten ovšem touto zpackanou novelou nebyl bohudík dotčen.
Citace sporné části zákona č. 112/2006 Sb., bez dalšího komentáře:
"1. V §42d odst. 1 větě druhé se slova "dávky sociální péče poskytnuté z důvodu sociální potřebnosti podle zvláštního právního předpisu39g)" nahrazují slovy "dávky pomoci v hmotné nouzi podle zvláštního právního předpisu39g)".
2. V §42d odst. 3 se slova "uvedené v zákoně o životním minimu39f)" nahrazují slovy "uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu39f)".
Poznámky pod čarou č. 39f a 39g znějí:
______________________________________
"39f) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
39g) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.".
3. V §42g odst. 3 písmeno a) zní:
"a) částky životního minima osoby, která je druhá nebo další v pořadí podle zákona o životním a existenčním minimu39f), stanovené pro toto dítě vynásobené koeficientem 7,80, trval-li pobyt dítěte v tomto zařízení po celý kalendářní měsíc,".
Poznámka pod čarou č. 39i se zrušuje.
4. V §42g odstavec 5 zní:
"(5) Dojde-li ke změně částky životního minima osoby, která je druhá nebo další v pořadí podle zákona o životním a existenčním minimu39f), upraví se výše státního příspěvku ode dne, od něhož k takové změně došlo.". 

 • Změna v §7 písm. c) zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., kde se za slova "sociální péče" vkládají slova ", dávek pomoci v hmotné nouzi".

Naše poznámka:
Opět ukázka "kvalitní zákonodárné činnosti".
Zákon č. 98/2000 Sb. byl s účinností od 1. dubna 2006 zrušen zákonem č. 69/2006 Sb. Není v něm tedy co novelizovat!
Ale když tuto skvělou novelu Klaus, Zaorálek a Paroubek podepsali, nepochybně podepíší "novelu novely", která snad tuto "drobnost" napraví.
Další změny:

 • Změna v §9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 • Změna v §7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 • Změna v §5 odst. 2 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě).
 • Změna v zákoně č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část pátá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v §27 a §28 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §31 a §60 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
  Změny v ustanoveních:
  • §31 (změny),
  • §43 - nové znění.
 • Změna v §3 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde se část patnáctá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v §8, §50, §51, §57, §114 a §122 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XL, bod 1. a 3. novely.

 • Změna v zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, kde se části desátá a jedenáctá zrušují.
 • Změna v příloze 2 bodu 2 písm. h) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 • Změna v §27 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • v příloze Položce 3, Položce 4 a Položce 5 (změny).
 • Změna v zákoně č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se části třetí a čtvrtá zrušují.
 • Změna v zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 218/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v §4 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - změny s účinností od 1.4.2006

 • Změna zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §8 (změny),
  • §11 se zrušuje,
  • §15, §27, §33, §36 (změny).

Účinnost změn dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části čtyřicáté šesté, která nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.