255/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 255/2011 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 7. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 412/2005 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6 až §9 (změny),
  • v §9 odst. 3 na konci písmene f), §14 odst. 3 na konci písmene h), §18 odst. 3 na konci písmene h), §48 odst. 4 na konci písmene c), §56 odst. 1 na konci písmene h), §74 odst. 1 na konci písmene b), §84 odst. 3 na konci písmene b), §85 odst. 3 na konci písmene e), §153 odst. 1 na konci písmene cc) a v §154 odst. 1 na konci písmene d) se slovo "nebo" zrušuje,
  • §9 (další rozsáhlé změny),
  • §10 až §14 (změny),
  • §15 - nové znění,
  • vkládá se nový §15a "Prohlášení podnikatele" včetně nadpisu,
  • §16 až §19, §21, §22, §24 až §26, §28, §30 až §33 (změny),
  • v §34 na konci textu odstavce 2, §38 odst. 2 na konci textu písmene a), §42 odst. 1 na konci textu písmene a), §149 odst. 1 na konci textu písmene g) a v §153 odst. 1 na konci textu písmene s) se doplňují slova "nebo jí pověřenou osobou",
  • §34 (další změny),
  • v §34 odst. 5, §59 odst. 5 a v §60 odst. 4 se za slovo "osoba" vkládají slova "nebo jí pověřená osoba",
  • §35 (změny),
  • vkládá se nový §35a "Manipulace s taktickou informací" včetně nadpisu,
  • v části druhé nadpis hlavy VII (nad §36) zní: "Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému",
  • §36 - nové znění,
  • §37 (změny),
  • vkládá se nový §37a "Kontrolovaná kryptografická položka" včetně nadpisu,
  • §38, §39, §41, §42 (změny),
  • vkládá se nový §43a,
  • §44 (změny),
  • v nadpisu §45 a v §137 písm. l) se slovo "elektromagnetické" zrušuje,
  • §45 (další rozsáhlé změny),
  • v §45 odst. 1 až 3 a v §53 písm. i) se slovo "elektromagnetickým" zrušuje,
  • §46 (změny),
  • v §47 odst. 3 a v §52 odst. 4 písm. f) se slova "ve Věstníku" nahrazují slovy "na internetových stránkách",
  • §48, §49, §52, §54 až §58, §60, §62, §63, §65, §66 (změny),
  • §67 "Povinnosti odpovědné osoby" včetně nadpisu - nové znění,
  • §68 (změny),
  • vkládá se nový §68a "Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele" včetně nadpisu,
  • §69 (změny),
  • v §69 odst. 1 písm. n) a v §133 odst. 1 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 5",
  • §69 (další změny),
  • §71 až §74 (změny),
  • §75 - nové znění,
  • vkládá se nový §75a,
  • §76, §77, §79, §81, §84 až §87, §89, §93, §94 (změny),
  • v §94 odst. 5 a §99 odst. 5 se slova ", které tyto písemnosti obsahují" zrušují,
  • v §94 odst. 7 a §121 odst. 4 se za slova "Evropské unie" vkládají slova "nebo mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem",
  • §94 (další změny),
  • §95 (rozsáhlé změny),
  • §96 až §99 (rozsáhlé změny),
  • §100 "Dotazník" včetně nadpisu - nové znění,
  • §101, §103 až §105, §107 (změny),
  • §108 "Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele" včetně nadpisu - nové znění,
  • §112, §113, §117, §118, §120, §122, §124, §130, §135, §137, §138 (změny),
  • v §140 odst. 4 písm. g) a §141 odst. 4 písm. f) se za slova "předávají v" vkládají slova "listinné podobě, popřípadě",
  • §140 (další změny),
  • §141, §143, §148 (změny),
  • v §148 odst. 1 písm. h) a §153 odst. 1 písm. y) se slova "nebo 2" zrušují,
  • §149, §150, §152 až §155 (změny),
  • vkládá se nový §155a,
  • §158 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §159 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Na řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují lhůty pro ukončení řízení podle dosavadních právních předpisů, nejde-li o případ podle bodu 2; v ostatním se řízení dokončí podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Platnost oznámení vydaného Úřadem podle dosavadního právního předpisu zaniká prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Řízení o uložení pokuty za správní delikt nebo přestupek, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 5. Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené, vydané podle dosavadních právních předpisů, se považuje po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za prohlášení podnikatele podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • v části I položce 3 se za písmeno e) doplňuje písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 2d,
 • v příloze v části I položce 3 v ustanovení "Předmětem poplatku není" se doplňuje bod 5.

Účinnost změn 1.1.2012.