382/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 382/2008 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 9. 2008
Rozeslán dne 20. 10. 2008
Platnost od 20. 10. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. V bodů 7, 11, 12 a 17 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 326/1999 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 251/2005 Sb., 111/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 479/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů
Změny:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (rozsáhlé změny),
  • Poznámky pod čarou č. 7 a č. 9 - nové znění,
  • §6, §8, §17, §21 (změny),
  • §25 (rozsáhlé změny),
  • §27, §29 (změny),
  • §30 (rozsáhlé změny),
  • §31, §33, §35, §37 (změny),
  • vkládá se nový §37a včetně poznámek pod čarou č. 32e a 32f,
  • §38, §39, §41 až §44 (změny),
  • §47 se zrušuje,
  • §48, §49 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 - nové znění,
  • §50, §51 (změny),
  • §52 - nové znění,
  • §56, §59, §60 (změny),
  • vkládá se nový §60a,
  • §61, §63, §66, §72, §75 (změny),
  • v §75 odst. 7, §76 odst. 5, §109 odst. 3 a v §119 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
   "c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu46).".
  • Poznámky pod čarou č. 44 a 45 - nové znění,
  • §75 (další změny),
  • §76, §77 (změny),
  • §78 (rozsáhlé změny),
  • §80, §81 (změny),
  • Nadpis hlavy I části čtvrté (nad §85) zní: "INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ".
  • §85 - nové znění,
  • §86 se zrušuje,
  • §87 až §89, §91, §92 (změny),
  • §93 se zrušuje,
  • §94 (změny),
  • §96 - nové znění,
  • §97, §98, §100, §102, §107, §108, §109 až §113 (změny),
  • §114 a §115 se včetně poznámky pod čarou č. 56 zrušují,
  • §116, §118, §119, §121 až §126 (změny),
  • §127 - nové znění,
  • §132 (změny),
  • §136 včetně poznámky pod čarou č. 66 se zrušuje,
  • §139 (změny),
  • v §139 odst. 2 a v §140 odst. 2 písmena a) a b) - nové znění,
  • v §139 odst. 2 a v §140 odst. 2 písmeno d) - nové znění,
  • §140 (další změny),
  • §141 (změny),
  • §142 včetně poznámky pod čarou č. 67 - nové znění,
  • §145 až §147 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 71 - nové znění,
  • vkládají se nové §147a a §147b včetně poznámky pod čarou č. 71a.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 8. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Není bez zajímavosti prohlédnout si návrh této novely a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 486/0/0, adresa internetového odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=486/0&CT1=0

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §30, §42a, §42e (změny),
  • vkládají se nové §42g "Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech" a §42h "Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 9l,
  • §44, §44a, §45, §46 až §46b (změny),
  • vkládá se nový §46e "Zrušení a zánik platnosti zelené karty" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §93a "Hlášení k pobytu držitele zelené karty" včetně nadpisu,
  • §106, §158 (změny),
  • vkládá se nový §161a,
  • §165, §168 až §171, §182 (změny).
 • Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §12 (změny),
  • vkládá se nový §18a "Veřejná služba" včetně nadpisu,
  • §19 a §20 se zrušují,
  • bod 7. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §24 odst. 1 písm. b) se za slova "nezaopatřených dětí" vkládají slova "a osob, které jsou plně invalidní, ale nemají nárok na plný invalidní důchod",
  • §24 (další změny),
  • bod 11. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
  • bod 12. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §24 odst. 1 písm. d) - změny,
  • §25, §40, §43, §55, §60 až §62 (změny),
  • vkládají se nové §62a "Obecní úřad" a §62b "Obec" včetně nadpisů,
  • §80 (změny).

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Doba 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích podle §24 odst. 1 písm. g) a §55 odst. 4 písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2009, se počítá od 1. ledna 2009.

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v položce 9 části I přílohy Sazebník (změny),
  • v položce 162 části XII přílohy Sazebník (změny).
 • Změna v §5 odst. 1 písm. n) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. kde se za slovo "důchod" vkládají slova ", doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku".

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Účast osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání na důchodovém pojištění před dosažením věku 55 let se hodnotí podle právních předpisů účinných ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud těmto osobám vznikl nárok na důchod přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • vkládá se nový §20a "Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §33a "Správní delikty právnických osob na úseku agenturního zaměstnávání" včetně nadpisu.
 • Změna v §48 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §30 a §59 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIV - Přechodné ustanovení
Doba 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích podle §59 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2009, se počítá od 1. ledna 2009.

Účinnost změn dnem 1.1.2009, s výjimkou čl. V bodů 7, 11 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.