136/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
ikona P
Číslo předpisu 136/2006 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 14. 4. 2006
Platnost od 14. 4. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II bodu 2 nabývá účinnosti dne 15.8.2006.
Novelizuje předpis 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 61/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 140/2008 Sb., 269/2021 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů na úseku cestovních dokladů.
Změny:

 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §5, §6 (změny),
  • §7 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 3b a 4 - nové znění,
  • §9 až §11, §15, §16 až §20 (změny),
  • vkládají se nové §21a "Pořizování biometrických údajů" a §21b "Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu" včetně nadpisů,
  • §22 (změny),
  • §27 se zrušuje,
  • §28, §29 (změny),
  • vkládá se nový §29a,
  • §30, §30a (změny),
  • vkládá se nový §30b včetně poznámky pod čarou č. 19d,
  • §31 (změny),
  • vkládá se nový §32a,
  • §34, §34a (změny),
  • vkládají se nové §34b a §34c včetně poznámky pod čarou č. 21b,
  • §35 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §37 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 5 a čl. III novely (bod 2. - účinnost dnem 15.8.2006)

 1. Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 21. srpna 2006.
 3. V případě, že je v cestovním pase se strojově čitelnými údaji vydaném přede dnem 1. září 2006 zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového cestovního pasu po tomto datu, vydá se cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, a to na základě nové žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
 4. Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.
 5. Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. května 2008.

Čl. III

 1. Obcím s rozšířenou působností a hlavnímu městu Praze náleží na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy podle tohoto zákona pro rok 2006 finanční příspěvek ze státního rozpočtu v celkové výši 227 milionů Kč.
 2. Výše příspěvku podle bodu 1 pro jednotlivé obce s rozšířenou působností a hlavní město Prahu se stanoví podle počtu státních občanů České republiky, kteří jsou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností nebo hlavního města Prahy přihlášeni k trvalému pobytu, a to podle údajů v informačním systému evidence obyvatel k 1. lednu 2006.
 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §47 (změny),
  • §61 - nové znění,
  • vkládají se nové §61a a §61b,
  • §62, §63, §65, §71, §93, §93a, §93b (změny).

Čl. V

 1. Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. května 2008.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • §110 se zrušuje,
  • §111, §112 (změny),
  • §113 - nové znění,
  • vkládá se nový §156a,
  • §157a, §157b, §158, §160, §164, §167, §182 (změny).

Čl. VII

 1. Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. května 2008.
 • Změna v §54 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, kde se v odstavci 5 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §12, §17 (změny),
  • vkládá se nový §18b včetně poznámky pod čarou č. 16e,
  • §23, §24 (změny),
  • vkládají se nové §24a "Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden rok" a §24b "Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc" včetně nadpisů.
 • Změna v položce 115 a 157 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.9.2006, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 15.8.2006.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.