279/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 279/2013 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 8. 2013
Rozeslán dne 10. 9. 2013
Platnost od 10. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 40/1995 Sb., 91/1996 Sb., 110/1997 Sb., 156/1998 Sb., 166/1999 Sb., 408/2000 Sb., 147/2002 Sb., 219/2003 Sb., 78/2004 Sb., 100/2004 Sb., 326/2004 Sb., 634/2004 Sb., 350/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2 odst. 1, §4 odst. 1 úvodní části ustanovení, §6 odst. 1, §6 odst. 9 a §11 se slova "zvláštních zákonů4)" nahrazují slovy "zvláštních zákonů4),20)",
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 20 - nové znění,
  • §2 (změny),
  • v §2 odst. 3 a v §7 odst. 7 se slova "bezprostředně závazných právních" nahrazují slovy "přímo použitelných",
  • v §2 odst. 3 a 5 a v §7 odst. 7 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §2 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • vkládá se nový §2a "Odborná způsobilost pro výkon státní správy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23,
  • §3 (změny),
  • §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25 - nové znění,
  • Nadpis §5 zní:
   "Pověření udělovaná Ústavem k výkonu odborných činností, národní referenční laboratoře a referenční laboratoře",
  • §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 7 až č. 9, č. 9a a č. 9b se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §5 (další změny),
  • §6, §7 (změny),
  • v §8 odst. 1, §8 odst. 2, §9 a v §10 odst. 2 písm. a) se slova "zvláštními zákony4)" nahrazují slovy "zvláštními zákony4),20)",
  • vkládá se nový §8a "Poskytování údajů" včetně nadpisu,
  • §10 (změny).
 • Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §3 odst. 2 a v §74 odst. 1 písm. k) se slova "bezprostředně závazných" nahrazují slovy "přímo použitelných",
  • §5 (změny),
  • v §6 odst. 1, §13 odst. 1 písm. e), §25 odst. 3, §25a odst. 1, §46 písm. b), §46a odst. 3 písm. f), §50 odst. 1, §68 odst. 2, §69 odst. 1, §76 odst. 5 a v §86 odst. 6 a 7 se slova "rostlinolékařskou správu" nahrazují slovem "Ústav",
  • §6 (další změny),
  • §6a se včetně nadpisu zrušuje,
  • v §7 odst. 2 a 4, §8 odst. 1, 3 a 5, §10 odst. 1, 2, 4 a 5, §12 odst. 4 a 6, §13 odst. 2, §14 odst. 5, §15 odst. 3, §17 odst. 2 a 3, §22 odst. 3, §25 odst. 4, §25a odst. 2, 3 a 4, §25b odst. 3, §28 odst. 1, 2 a 8, §29 odst. 5, §31 odst. 1 a 5, §33 odst. 3, §34 odst. 1, §35 odst. 1 a 2, §36a odst. 1, §37 odst. 1, §37a odst. 1, §39 odst. 1, 2 a 3, §45 odst. 3, 6, 7 a 8, §49 odst. 4, §50 odst. 2, §52 odst. 5 a 7, §54 odst. 3 a 11, §61 odst. 6, §62 odst. 2, §69 odst. 2, §69a odst. 3 a 4, §74 odst. 1 a 3, §76 odst. 6, §76a odst. 2, §86 odst. 4 a v §86b odst. 1 se slova "Rostlinolékařská správa" nahrazují slovem "Ústav",
  • v §8 odst. 2 a 4, §9, §10 odst. 5 písm. d), §11 odst. 1, 2 a 3, §12 odst. 4 a 5, §13 odst. 1 písm. c), e) a f), §15 odst. 2 a 6, §17 odst. 1 a 2, §19 odst. 2, §21 odst. 2, §22 odst. 1 a 4, §25 odst. 1, §25b odst. 1, §26 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, odst. 8 písm. a), odst. 9 a 10, §27 odst. 1, 2 a 3, §28 odst. 1, 2 a 7, §29 odst. 2, 3, 5 a 6, §30 odst. 2 a 4, §32, §33 odst. 5, §35 odst. 3, §37a odst. 1, §38b odst. 1 a 2, §43 odst. 5, 7 a 10, §45 odst. 1, 2, 9 a 10, §46a odst. 2, §52 odst. 8 a 9, §53 odst. 1 a 3, §54 odst. 3, 5, 7, 8, 10, 12 a odst. 14 písm. b), §57 odst. 1, §58 odst. 3, §64 odst. 2, §65 odst. 3 a 5, §68 odst. 3, §70 odst. 1, §74 odst. 2 a 6, §75 odst. 1, 2, 4 a 6, §76 odst. 2, §76 odst. 2 písm. c), §76 odst. 4, §76a odst. 1, §79i odst. 5 a 7, §80 odst. 5 a 6, §81 odst. 4, 5 a 6, §86 odst. 2 a 3 a v §87 odst. 1, 3, 4, 5 a 7 se slova "rostlinolékařská správa" nahrazují slovem "Ústav",
  • v §8 odst. 4, §9, §12 odst. 3, §13 odst. 1 písm. b), d) a f), §20 odst. 2 písm. b), §24 odst. 1 a 2, §25 odst. 7, §28 odst. 1, §31 odst. 2, 4 a 6, §33 odst. 6, §38a odst. 1, §45 odst. 11 a odst. 12 písm. c) bodě 2, §46a odst. 3 písm. c) a d), §51 odst. 1 písm. b), §51 odst. 4, §54 odst. 2 a odst. 14 písm. a), §56, §60 odst. 1 písm. a) a b), §60 odst. 2, §68 odst. 4 písm. c), §69 odst. 3 písm. c), §73 odst. 1, §76 odst. 4 písm. b), §79, §79b odst. 1 písm. d), §79e odst. 1 písm. b), §79f odst. 1 písm. m) bodě 2, §79g odst. 1 písm. m), §80 odst. 4 písm. b), §81 odst. 7, §82 odst. 1 a 3 a v §86 odst. 4 a 6 se slova "rostlinolékařské správě" nahrazují slovem "Ústavu",
  • v §8 odst. 5, §13 odst. 1 písm. b), §16 odst. 3, §20 odst. 2 písm. c), §21 odst. 4, §25 odst. 8, §26 odst. 1, §30 odst. 2 písm. b), §35 odst. 4, §37a odst. 1 a 2, §38b odst. 1 a 2, §43 odst. 1 a 8, §45 odst. 12 písm. c) bodě 1, §57 odst. 2, §60 odst. 2, §65 odst. 3, §69a odst. 2, §75 odst. 3, 4 a 5, §76 odst. 2 a 8, §77, §79f odst. 1 písm. m) bodech 3, 4 a 5, §79h odst. 1 písm. e), §80 odst. 3 písm. b) a c), §80 odst. 4 písm. a), §81 odst. 2 a 3, §84 odst. 1 a 2 a v nadpisu §87 se slova "rostlinolékařské správy" nahrazují slovem "Ústavu",
  • v §10 odst. 4, §13 odst. 1 písm. b), §15 odst. 2, §16 odst. 1 písm. b), §21 odst. 1 a 2, §25 odst. 2, §26 odst. 1 písm. b), d) a f), §26 odst. 10, §28 odst. 1, §35 odst. 5, §43 odst. 8 písm. c), §46a odst. 3 písm. a), §51 odst. 4, §52 odst. 2, §54 odst. 1, §68 odst. 4 písm. b), §69 odst. 3 písm. b), §69a odst. 2, §75 odst. 1, §76 odst. 1 písm. a), §76 odst. 2 písm. b), §76 odst. 4 písm. b) a c), §79b odst. 1 písm. g), §79d odst. 1 písm. c), §79e odst. 1 písm. b) bodě 3, §79f odst. 1 písm. h) a o), §79g odst. 1 písm. r), §79h odst. 1 písm. b), §79i odst. 7, §80 odst. 1 a 5, v nadpisu §84, §87 odst. 1 písm. c) a v §87 odst. 2 se slova "rostlinolékařskou správou" nahrazují slovem "Ústavem",
  • §10 (další změny),
  • §13, §16, §17, §19 (změny),
  • v §22 odst. 3 písm. a), §31 odst. 1, §33 odst. 3, §37a odst. 1, §39 odst. 3, §45 odst. 7, §74 odst. 2 a v §75 odst. 1 se slovo "oprávněna" nahrazuje slovem "oprávněn",
  • v §22 odst. 4 a v §76 odst. 6 písm. b) se slovo "zjistila" nahrazuje slovem "zjistil",
  • v §25 odst. 3 a v §26 odst. 7 se slova "celní orgán" nahrazují slovy "celní úřad",
  • v §25 odst. 3 větě druhé, §81 odst. 4 a v §87 odst. 7 se slovo "která" nahrazuje slovem "který",
  • §26, §34, §46a, §52, §54, §71 (změny),
  • §72 "Ústav" včetně nadpisu - nové znění,
  • §74 až §76, §79, §79e, §79f, §80, §86, §88 (změny).

Čl. III - Přechodná ustanovení

 1. Státní rostlinolékařská správa se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona slučuje s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a jako správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka zaniká.
 2. Řízení zahájená Státní rostlinolékařskou správou podle dosavadních právních předpisů a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
 3. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, s nímž byla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit Státní rostlinolékařská správa, jakož i výkon práv a povinností České republiky z pracovněprávních vztahů, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala Státní rostlinolékařská správa, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
 4. Práva a povinnosti České republiky z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, jejichž pracovní poměr v rámci Státní rostlinolékařské správy skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
 5. Finanční prostředky na účtech Státní rostlinolékařské správy se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají příjmem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Členění prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno.
 6. Práva a závazky České republiky, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala a plnila Státní rostlinolékařská správa, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností zajišťovanou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Státní rostlinolékařskou správou, vykonává a plní počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

 • Změna v §18, §19a a §25 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §15, §22 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 - nové znění,
  • §38a, §38b, §42 (změny).
 • Změna v §23, §25, §27, §31 až §33 a §35 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §29b, §30 (změny),
  • §30a se zrušuje,
  • §34c, §34d (změny).

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Kontroly a správní řízení ve věci uložení pořádkových pokut podle §30a zákona č. 100/2004 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §23, §30 a §31 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Čl. XI - Přechodné ustanovení
Kontroly a správní řízení ve věci uložení pořádkových pokut podle §31 zákona č. 350/2011 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
 • Změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14, §16, §17i (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §53 včetně poznámek pod čarou č. 27, č. 28 a č. 43 až č. 45 - nové znění,
  • vkládá se nový §53a "Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 46,
  • §78 (změny).
 • Změna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §5, §16, §17 (změny),
  • §19b se zrušuje,
  • §21a (změny).
 • Změna v §3 až §10 a §12 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 93 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Čl. XIX - Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.1.2014.