189/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 189/2008 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2008
Rozeslán dne 2. 6. 2008
Platnost od 2. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 174/1968 Sb., 20/1987 Sb., 61/1988 Sb., 220/1991 Sb., 381/1991 Sb., 455/1991 Sb., 360/1992 Sb., 523/1992 Sb., 200/1994 Sb., 18/1997 Sb., 111/1998 Sb., 109/2002 Sb., 119/2002 Sb., 18/2004 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 326/2004 Sb., 417/2004 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 21/2006 Sb., 309/2006 Sb.
Novelizován předpisem 375/2011 Sb., 250/2021 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších (25) souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona se za slova "Evropské unie" vkládají slova "a některých příslušníků jiných států",
  • Nadpis části první zní: "UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI",
  • §1 včetně nadpisu "Předmět a účel zákona" a poznámek pod čarou č. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g a 2i - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2, §3 (rozsáhlé změny),
  • §4 "Stupně dokladů o dosažené kvalifikaci" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2m - nové znění,
  • §5 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje,
  • §6 a §7 "Uznávání odborné praxe" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 - nové znění,
  • v části první hlavě II nadpis dílu 2 (nad §8) zní:
   "Díl 2
   Obecný systém uznávání odborné kvalifikace".
  • §8 "Uznávání odborné kvalifikace na základě dokladu o dosažené kvalifikaci" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §9 (změny),
  • §10 "Kompenzační opatření" a §11 "Volba uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4a, 4b a 5 - nové znění,
  • §12 se zrušuje,
  • §13, §14 (změny),
  • §15 - nové znění,
  • §16 se včetně nadpisu zrušuje,
  • v části první hlavě II díl 3 (§17 až §18) včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §20, §22 (změny),
  • §23 včetně nadpisu se zrušuje,
  • §24 (změny),
  • §25 "Uznávání odborné kvalifikace ve společném řízení a v řízení o předběžné otázce" včetně nadpisu - nové znění,
  • §26 (změny),
  • §27 "Používání profesních označení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §28, §29 (změny),
  • vkládá se nový §29a "Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15c a 15d,
  • §30 (změny),
  • §36 se zrušuje,
  • v části první se vkládá nová hlava VIII "DOČASNÝ NEBO PŘÍLEŽITOSTNÝ VÝKON REGULOVANÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI SVOBODY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB" (§36a až §36b) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17; dosavadní hlava VIII se označuje jako hlava IX,
  • §37 "Posouzení odborné kvalifikace veřejnoprávním zaměstnavatelem" a §38 "Zmocnění" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17b, 18 a 19 - nové znění,
  • v části první se vkládá nová hlava X "PŘESTUPKY" (§38a) včetně nadpisu,
  • Přílohy č. 2 a č. 4 se zrušují.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a,
  • §3 až §5, §7, §8, §10, §11, §13 až §15, §17 až §21 (změny),
  • vkládají se nové §21a "Financování specializačního vzdělávání" až §21h včetně nadpisů,
  • §23 (změny),
  • Část sedmá "UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU" (§24 až §33) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 až 18, 18a, 18b a 18c - nové znění,
  • Nadpis části osmé zní: "UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V ČÁSTI SEDMÉ",
  • §34 (změny),
  • §35 a §36 včetně poznámek pod čarou č. 19b a 19c - nové znění,
  • vkládá se nová část devátá "SPRÁVNÍ DELIKTY A SANKCE" (§36a) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19d; dosavadní části devátá a desátá se označují jako části desátá a jedenáctá,
  • §37 - nové znění,
  • §38 včetně poznámek pod čarou č. 20, 21, 21a a 21b - nové znění,
  • vkládá se nový §38a "Odborná praxe" včetně nadpisu,
  • §39, §40 (změny),
  • vkládá se nový §40a včetně poznámky pod čarou č. 22,
  • §41 se zrušuje,
  • §42 - nové znění,
  • Příloha se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. V, bod 1. až 7. novely.
Čl. VI
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 až §6, §8 až §11, §13, §14, §17, §18, §20 (změny),
  • vkládá se nový §20a "Odborná způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §21a "Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa" včetně nadpisu,
  • §22 (změny),
  • vkládá se nový §23a "Odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta" včetně nadpisu,
  • §24, §26 až §28, §31, §34, §36, §37, §39, §42, §43, §45 až §52, §54, §56 až §60 (změny),
  • vkládají se nové §60a až §60d včetně poznámky pod čarou č. 22,
  • §61 až §63 (změny),
  • §64 - nové znění,
  • §65, §67 až §69 (změny),
  • §70 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §72 (změny),
  • v části první hlava VII "UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU" (§73 až §83) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 až 19, 19a, 19b, 19c a 19d - nové znění,
  • v části první nadpis hlavy VIII zní: "UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V HLAVĚ VII",
  • §85, §86 (změny),
  • §87 se zrušuje,
  • §89 včetně poznámek pod čarou č. 21a a 21b - nové znění,
  • v části první se vkládá nová hlava IX "SPRÁVNÍ DELIKTY A SANKCE" (§89a) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21g; dosavadní hlavy IX a X se označují jako hlavy X a XI,
  • §90, §91 (změny),
  • vkládá se nový §91a "Odborná praxe" včetně nadpisu,
  • §92 včetně poznámky pod čarou č. 23 - nové znění,
  • §93 se zrušuje,
  • §94 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VIII, bodu 1. až 6. novely.
Čl. IX
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4, §5a (změny),
  • §7 se včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §2, §84 a §86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §4, §7, §8, §13 (změny),
  • vkládá se nový §15c "Společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání" včetně nadpisu,
  • §23, §25, §30a, §30b (změny),
  • §30c "Práva a povinnosti" a §30d "Uznávací orgán" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 9a - nové znění,
  • §30e až §30g, §30i až §30k (změny),
  • §30l "Činnost uznávacího orgánu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §30n včetně poznámek pod čarou č. 9d a 9e - nové znění,
  • §30o se včetně nadpisu zrušuje,
  • §30r - nové znění,
  • §31, §32 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Příloha č. 2 se zrušuje,
  • v příloze č. 1 se slova "Příloha č. 1" nahrazují slovem "Příloha".

Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Osvědčení s dosavadním označením oborů podle §4 odst. 2, jejichž označení se mění, budou nahrazena do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona; poté pozbývají platnosti.
Čl. XIV
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §6a zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §69a, §70 (změny),
  • v příloze č. 2 skupina 214: OSTATNÍ (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XVII, bodu 1. a 2. novely.

 • Změna v příloze, položka 7, 17 a 22 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §3 až §8a (změny),
  • §8b "Posuzování kvalifikačních předpokladů usazeného daňového poradce" a §8c "Hostující daňový poradce" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 3i až 3l - nové znění,
  • §8d až §8f se zrušují,
  • §9, §11 až §13 (změny).

Čl. XX - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních předpisů.

 • Změna zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4, §8, §9, §12, §18, §24, §25 (změny),
  • §26 se zrušuje,
  • §27 až §31, §47, §64, §65 (změny).

Čl. XXII
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14a až §14c, §21, §21a (změny),
  • §21b - nové znění,
  • §35, §39 (změny),
  • §44 - nové znění,
  • v příloze č. 2 až č. 4 (změny).

Čl. XXIV - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Na řízení o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů podle §21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se vztahují dosavadní právní předpisy.
 • Změna v §46, §79, §83, §90 a §106 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §28, §41, §104, §108, §125, §144, §147, §154 a §190 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXVII
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §3 a §4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §10 včetně poznámek pod čarou č. 13 až 15 - nové znění,
  • §11, §20, §21 (změny).
 • Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6a, §6c (změny),
  • §7c se včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §14, §14a a §20 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 • Změna v §3, §11 až §13, §18 a §20 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5a včetně poznámek pod čarou č. 4a, 4b a 4c - nové znění,
  • §8a, §36 (změny).
 • Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
  Změny v ustanoveních:
  • §10 (změny),
  • v §12 odst. 4, §17 odst. 4, §18 odst. 3, §46 odst. 5, §49 odst. 1 a 2, §50 odst. 9, §51 odst. 7 a 8 a §73 odst. 4 písm. a) až c) se slova "Evropské unie" zrušují,
  • §21a, §30, §46, §81 (změny).
 • Změna v §6, §9 a §10 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
 • Změna v §12 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.7.2008.