324/2016 Sb. - Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
ikona P
Číslo předpisu 324/2016 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2016
Rozeslán dne 3. 10. 2016
Platnost od 3. 10. 2016
Účinnost od 18. 10. 2016
Novelizuje předpis 120/2002 Sb., 186/2004 Sb., 634/2004 Sb., 125/2005 Sb., 297/2008 Sb., 350/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb.
Ruší předpis 304/2002 Sb., 305/2002 Sb., 382/2007 Sb., 136/2010 Sb., 342/2011 Sb., 343/2011 Sb., 313/2012 Sb., 91/2013 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 333/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

  1. některé povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky a jejich používání,
  2. povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami do Národního zdravotnického informačního systému,
  3. působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti dodávání a používání biocidních přípravků, v oblasti účinných látek a v oblasti dodávání ošetřených předmětů,
  4. sankce za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání a tímto zákonem.

§22 - Zrušovací ustanovení

Změny dalších zákonů:

  • Nové znění položky 95 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích včetně poznámky pod čarou č. 56.
  • Změna v §2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

§25 - Přechodné ustanovení