357/2005 Sb. - Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 357/2005 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 19. 9. 2005
Platnost od 19. 9. 2005
Účinnost od 19. 9. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dne 1.1.2006.
Novelizuje předpis 87/1991 Sb., 463/1991 Sb., 549/1991 Sb., 586/1992 Sb., 150/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 306/2008 Sb., 108/2009 Sb., 220/2011 Sb., 458/2011 Sb., 344/2013 Sb., 212/2016 Sb., 71/2023 Sb., 412/2023 Sb., 28/2024 Sb., 36/2024 Sb.
Prováděn předpisem 416/2005 Sb., 463/2006 Sb., 258/2007 Sb., 212/2008 Sb., 364/2008 Sb., 340/2009 Sb., 282/2010 Sb., 287/2011 Sb., 325/2012 Sb., 297/2013 Sb., 209/2014 Sb., 326/2016 Sb., 344/2017 Sb., 212/2018 Sb., 261/2019 Sb., 382/2020 Sb., 357/2021 Sb., 36/2022 Sb., 137/2022 Sb., 287/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
Změny dalších zákonů:

 • Změna v §29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů - účinnost změn 1.1.2006
 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci doplňují slova "a zvláštní příspěvek k důchodu podle zvláštních právních předpisů9a)".
  ____________________________________
  "9a) Část první hlava druhá zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.".
 • Změna v §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slovo "(zabezpečení)," vkládají slova "příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu,".
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v písmenu g) ve větě první slovo "a" nahrazuje čárkou a vkládají se slova "příplatek (příspěvek) k důchodu podle zvláštních právních předpisů2c) nebo" a v písmenu h) se na konci doplňují slova "do níž se však nezahrnuje výše příplatku (příspěvku) k důchodu podle zvláštních právních předpisů2c),".
  ____________________________________
  "2c) Například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.".
 • Změna v §7 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, kde se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "zabezpečení" se vkládají slova "a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody1a)".
  ____________________________________
  "1a) Například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.".
 • Změna v §8 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde se za slova "důchodovém pojištění," vkládají slova "o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu,".

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (19.9.2005), s výjimkou části druhé (změna zákona č. 87/1991 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.