361/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 361/2005 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 19. 9. 2005
Platnost od 19. 9. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodu 49, pokud jde o §25a nabývá účinnosti dne 1.1.2006.
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 48/1997 Sb., 218/2000 Sb., 143/2001 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb.
Ruší předpis 198/2001 Sb., 199/2001 Sb., 200/2001 Sb., 201/2001 Sb., 202/2001 Sb., 203/2001 Sb., 205/2001 Sb., 31/2003 Sb., 245/2003 Sb., 226/2004 Sb., 308/2005 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a novela některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §4 "Blokové výjimky",
  • §6, §11 až §13, §15 až §18, §20a, §21, §21a, §22 (změny),
  • bod 49. - účinnost změny 1.1.2006
   doplnění textu §25a, včetně poznámek pod čarou č. 18 až 18g.
  • §26 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Pokud byl Úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na zahájení řízení podle §15 zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve věci návrhu na spojení s komunitární dimenzí1), a to již bylo do tohoto dne oznámeno Komisi, Úřad řízení v této věci zastaví, popřípadě je nezahájí.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod.
 2. Vyhláška č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji.
 3. Vyhláška č. 200/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 a §4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií.
 4. Vyhláška č. 201/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o specializaci.
 5. Vyhláška č. 202/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví.
 6. Vyhláška č. 203/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času.
 7. Vyhláška č. 205/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy.
 8. Vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel.
 9. Vyhláška č. 245/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel.

Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §10, §26, §27, §34, §38, §41, §48, §54, §73, §83, §94, §99, §100, §101, §104, §107, §118, §121, §122, §123, §136, §143 a §149 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze zákona Sazebník část VIII položky 108 až 112 - nové znění,
  • v příloze zákona Sazebník část VIII se položky 113 a 114 zrušují,
  • v rejstříku k Sazebníku název části VIII zní:
   "Poplatky v elektronických komunikacích".
 • Změna v §1, §27a a §27b zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.
  Změna v §2 odst. 1 písm. h) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,".
 • Změna v §5 písm. a) bodu 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,".
 • Změna v §5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,".
 • Změna v §36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kde v odstavci 3 se věta "Součástí státních finančních aktiv je rovněž radiokomunikační účet zřízený podle zvláštního právního předpisu." zrušuje.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se v bodu 8 za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,".
 • Změna v §18 a §36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2005, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 49, pokud jde o §25a, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.