270/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
ikona P
Číslo předpisu 270/2021 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 7. 2021
Rozeslán dne 19. 7. 2021
Platnost od 19. 7. 2021
Účinnost od 20. 7. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 2.8.2021, s výjimkou a) čl. X a čl. XIV bodu 2, pokud jde o část upravující, co není předmětem poplatku podle bodu 5, které nabývají účinnosti 20.7.2021, b) čl. XII bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti 1.1.2022, c) čl. XIX, který nabývá účinnosti 31.1.2022, d) čl. IX bodů 12, 21, 37, 42 a 46 a čl. XI bodu 16, které nabývají účinnosti 1.2.2022, a e) čl. XIV bodu 3, pokud jde o části týkající se přijetí žádosti o vydání občanského průkazu, část týkající se umožnění převzetí občanského průkazu a část týkající se poskytnutí součinnosti podle bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2025.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 358/1992 Sb., 182/1993 Sb., 269/1994 Sb., 114/1995 Sb., 252/1997 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb., 6/2002 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 21/2006 Sb., 187/2006 Sb., 186/2013 Sb., 261/2021 Sb.
Novelizován předpisem 269/2021 Sb.
Anotace

Změna §45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Změna §123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Změna §109d zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Změna §25a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Změna §2a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Změna §48a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Změna §2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Změny §17b a §18d zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Čl. X - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Změny §69, §69a a 84d zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.

Změna §175d zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.

Změna položek 3, 8 a 157 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna §134a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Změna §18b zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

Změna §162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Změna §60 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky.

Změny čl. LV a čl. LXVII zákona č. 261/2021 Sb., o živnostenském podnikání.