Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní část
 

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy vznikající při dodávkách elektronických produktů realizovaných dodavatelem - GRAND s.r.o., se sídlem Pražská tř. 1813/3, 370 04 České Budějovice, IČ: 251 65 615, zapsanou v OR KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 7067, a to formou jednotlivých dodávek nebo formou předplatného.
 

2) Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem (kupujícím) se řídí platným zněním občanského zákoníku.
 

3) Smlouva, pokud není samostatně uzavřena v písemné formě, vzniká při splnění těchto podmínek:

 

 • přijetím osobní, telefonické (faxové), elektronické nebo písemné objednávky dodavatelem,
 • úhradou ceny jednorázového elektronického produktu nebo předplatného odběratelem a
 • předáním nebo doručením produktu odběrateli,
 • převzetím přihlašovacích kódů odběratele k produktu on-line.

 

Povinný obsah objednávky:

 

a) doručovací adresa

 

 • název firmy, ulice, PSČ a město,
 • kontaktní osoba,
 • telefonní číslo (e-mail),
   

b) specifikace elektronického produktu a rozsah předplatného,
c) IČ, resp. DIČ, pokud jde o plátce daně,
d) forma úhrady,
e) fakturační adresa, pokud se liší od doručovací adresy,
f) název peněžního ústavu a číslo účtu, pokud je objednatelem zvolena forma úhrady převodem z účtu,
g) datum vyplnění objednávky,
h) podpis a razítko u písemné formy objednávky.

 

Úhradou ceny se rozumí:

 

 • uhrazení dobírky při doručení přepravcem nebo
 • úhrada zálohové faktury (daňového dokladu) vystavené dodavatelem.

 

 

II. Cena
 

1) Cena jednorázových produktů a předplatného, tj. produktů s pravidelnou aktualizací vychází z platných ceníků dodavatele, které jsou součástí obchodní nabídky každého elektronického produktu dodavatele a dodavatel je povinen je na požádání zájemci sdělit.
 

2) Dodavatel si vyhrazuje právo tyto ceny snížit vyhlášením slev:

 

 • pro vybrané – specifické okruhy uživatelů (školství, veřejná správa, studenti, členové nevládních spolků apod.),
 • pro časově omezené kalendářní období nebo při příležitosti konání výstav a prodejních akcí,
 • v individuálních případech pro jednotlivé konkrétní uživatele.
   

3) V souladu s § 2081 občanského zákoníku nese odběratel náklady balného a poštovného.
 

4) Cenu předplatného produktu EPIS® je možné oproti platné objednávce jednostranně zvýšit jen o míru roční inflace závazně vyhlášenou ČSÚ a v oblasti úhrady poštovného podle jeho skutečné hodnoty.

 

III. Produkty a jejich dodávky
 

1) Dodání jednorázových elektronických produktů zařazených v prodeji se plně řídí těmito obchodními podmínkami, zpravidla doručením na základě objednávky. U produktů do 1 000 Kč ceny s DPH na dobírku a u produktů s vyšší cenou je produkt neprodleně doručen po úhradě zálohové faktury.
 

2) EPIS® off-line na nosiči DVD (Ekonomicko-Právní Informační Systém) dodávaný jako jednorázová verze bez aktualizací je objednateli dodán vždy v poslední aktuální verzi, tj. s uzávěrkou dat k poslednímu dni kalendářního měsíce, který předchází doručení objednávky. Odběratel jednorázové verze tohoto produktu je oprávněn do šesti měsíců od dodání produktu přejít na jakýkoliv druh předplatného aktualizací bez povinnosti hradit cenu licence.
 

3) EPIS® off-line je od 1.1.2015 (Ekonomicko-Právní Informační Systém) základním elektronickým produktem dodávaným s předplatným aktualizací na dobu jednoho roku v pravidelných měsíčních intervalech. Aktualizace dosavadních uživatelů v jiných intervalech se nemění.
 

4) Dodavatel se těmito obchodními podmínkami zavazuje dodat odběrateli první dodávku předplatného EPISu neprodleně po připsání platby za první rok užívání produktu na jeho účet č. 6025460297/0100, vedený u KB v Českých Budějovicích. Všechny následující dodávky (aktualizace) produktu – podle specifikace objednávky a fakturace, je dodavatel vždy povinen vypravit nejpozději do každého patnáctého dne v kalendářním měsíci na adresu uvedenou v objednávce, a to podle objednané četnosti aktualizace.
 

5) Jednotlivé dodávky nosičů DVD ROM s produktem EPIS® jsou realizovány v kartónovém přebalu, který chrání vlastní nosič před poškozením, v papírových obálkách s písemnými materiály, které mohou doplňovat vlastní elektronický produkt. Zásilky s produktem budou doručovány subjektem, který je držitelem poštovní licence.

 

IV. EPIS® on-line
 

1) Nový EPIS® on-line, který je spuštěn od ledna 2015, Vychází z datové základny Ekonomicko-Právního Informačního Systému. Je aktualizován ad hoc a jde o zcela nové pojetí v databázovém systému, se zachováním všech hypertextových vazeb. Pro uživatele předplatného EPISu off-line je plný přístup do on-line systému do konce roku 2015 zdarma. Aktualizace tohoto produktu budou prováděny ad hoc v závislosti na technických možnostech zpracování. 
 

2) Dosavadní uživatelé EPISu a noví uživatelé mají možnost si zvolit jednu z variant přístupu k právním informacím:
 

a) užívání off-line systému s předplatným měsíčních aktualizací s dodávkami nosičů DVD ROM,

b) užívání  systému EPIS® off-line a zakoupení stálého přístupu do on-line systému (od druhého pololetí 2015) nebo

c) užívání jen nového systému EPIS® on-line bez dodávek nosičů s aktualizacemi (od druhého pololetí 2015).
 

3) Při neuhrazení předplatného aktualizací EPISu bude přístup k on-line verzi pozastaven a obnoven až po úhradě předplatného.

 

V. Zrušení předplatného
 

1) Předplatné produktu EPIS® v jakékoliv formě četnosti aktualizace je stanoveno objednávkou s počtem dodávek v průběhu kalendářního roku. Smluvní vztah se následnou úhradou a plněním uzavírá na dobu neurčitou, tzn. na neomezený počet kalendářních roků.
 

2) S poslední uhrazenou dodávkou předplatného je odběrateli doručena zálohová faktura na následující roční období.
 

3) Předplatné produktu EPIS® v jakékoliv formě četnosti aktualizace je možné vypovědět písemnou formou i bez uvedení důvodu, nejpozději v termínu jednoho kalendářního měsíce před doručením poslední dodávky uhrazené aktualizace.
 

4) V případě zrušení odběru EPISu v době, kdy není předplatné plně vyčerpáno a uživatel neuvede termín ukončení dodávek nebo si písemně nevymíní dočerpání předplatného, je ze zasílání aktualizací v následujícím termínu vyřazen. Finanční náhradu za zrušené a nevyčerpané předplatné dodavatel neposkytuje.
 

VI. Odpovědnost za vady - reklamace
 

1) Dodavatel touto smlouvou zaručuje dohodnuté vlastnosti produktů, zejména pak jejich plnou funkčnost spuštění z DVD (CD) ROM i z povolené instalace na pevný disk PC nebo serveru. Současně u právních produktů osvědčuje korektnost dat a jejich soulad s tištěnou předlohou Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.
 

2) V případě zjištění závady spočívající v nemožnosti spuštění produktu z DVD (CD) ROM nebo z technicky povolené instalace provedené podle pokynů dodavatele, je dodavatel povinen neprodleně na své náklady doručit odběrateli jiný produkt bez vad.
 

3) Odběratel bere na vědomí, že právní texty produktu EPIS® nejsou a nemohou být autentickým právním textem a dodavatel proto neodpovídá za škody vzniklé špatnou aplikací práva.

 

VII. Autorská práva – ochrana dat
 

1) Dodané elektronické produkty jsou soubornými autorskými díly, k nimž má výhradní právo dodavatel. V souladu s těmito podmínkami a platnou právní úpravou je odběratel oprávněn je užívat pouze v objednaném a uhrazeném rozsahu.
 

2) Odběratel není oprávněn vytvářet kopie produktu určené k dalšímu rozšiřování, ani produkt nebo jeho ucelené části jiným způsobem rozšiřovat.
 

3) Zastaralé nosiče, tj. nosiče DVD (CD) ROM s již neaktuální verzí aktualizovaných produktů, není uživatel oprávněn jakkoliv rozšiřovat. Tyto zastaralé nosiče je možné považovat za odpad, který může uživatel archivovat nebo vhodným způsobem likvidovat. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje zastaralé nosiče od uživatele k likvidaci kdykoliv převzít.

 

V Českých Budějovicích dne 2. ledna 2008 (aktualizováno 15. dubna 2011, 5. ledna 2015).

 

GRAND s.r.o. 
České Budějovice.