298/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 298/2016 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 19. 9. 2016
Platnost od 19. 9. 2016
Účinnost od 19. 9. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XVIII, XIX, XXVI, XXVII a čl. LXX nabývají účinnosti dne 1.1.2017.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 551/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 280/1992 Sb., 358/1992 Sb., 96/1993 Sb., 42/1994 Sb., 200/1994 Sb., 269/1994 Sb., 117/1995 Sb., 49/1997 Sb., 252/1997 Sb., 167/1998 Sb., 106/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 359/1999 Sb., 26/2000 Sb., 121/2000 Sb., 133/2000 Sb., 256/2000 Sb., 258/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 56/2001 Sb., 100/2001 Sb., 185/2001 Sb., 477/2001 Sb., 119/2002 Sb., 130/2002 Sb., 150/2002 Sb., 149/2003 Sb., 361/2003 Sb., 235/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 412/2005 Sb., 69/2006 Sb., 111/2006 Sb., 159/2006 Sb., 182/2006 Sb., 183/2006 Sb., 187/2006 Sb., 227/2006 Sb., 262/2006 Sb., 261/2007 Sb., 125/2008 Sb., 300/2008 Sb., 93/2009 Sb., 111/2009 Sb., 280/2009 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb., 256/2013 Sb., 292/2013 Sb., 304/2013 Sb., 234/2014 Sb., 340/2015 Sb., 187/2016 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb., 269/2021 Sb., 283/2021 Sb., 250/2023 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

 • Změna v §59, §85b a §267 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §40b, §42, §46, §47, §50f, §158 a §174a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 a §18 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §39, §39a a §123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9a a §10 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §94a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX - Přechodné ustanovení

 • Změna v §9a odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §45a zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11a, §11aa, §16a a §16j zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §68b písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
 • Změna v §72 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §3g a §4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26, §27, §29, §30, §31 a §43a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Čl. XVIII - změny s účinností od 1.1.2017
  • Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   Změny v ustanoveních:
   • §3, §4b (změny),
   • vkládá se nový §4c „Národní katalog otevřených dat“ včetně nadpisu,
   • §21 (změny).

Čl. XIX - Přechodné ustanovení, s účinností od 1.1.2017

 • Změna v §77 odst. 6 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §31, §71, §87i a §102 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4, §16, §18a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje,
  • vkládá se nová část sedmá „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO AUTENTIZACI“ (§18c) včetně nadpisu.
 • Změna v §30a odst. 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §60 odst. 2 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Změna v §16a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Čl. XXVI - změny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXVII - Přechodné ustanovení, s účinností od 1.1.2017

 • Změna v §8, §8b, §10 a §10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 8 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §117 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 • Změna v §3, §4, §9, §9b a §9c zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 a §8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §31e, §37i, §38b a §38d zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §39a a §50 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
 • Změna v §37 a §43 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5a odst. 3 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
 • Změna v §175 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Změna v §34 a §101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46, §49, §65, §69a a §70 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XLIV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §19, §37 a §69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položkách 11, 12 a 22 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25, §33 a §75 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46, §54, §62, §85 a §89 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 odst. 3 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
 • Změna v §71 písm. b) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
 • Změna v §12 a §13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §97 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Změna v §162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §337 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • změny v části čtyřicáté páté čl. LXXII §17, v části čtyřicáté páté čl. LXXII, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII §17, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII, v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV §17 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV.
 • Změna v §33b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20, §22, §24, §25 a §27 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 8 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
 • Změna v §58 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • Změna v §56, §71, §102 a §176 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §55 a §71 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §44 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
 • Změna v §7, §52 a §60 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §125 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
 • Změna v §26 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
 • Změna v §5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 • Čl. LXX - změny s účinností od 1.1.2017