371/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 371/2021 Sb.
Částka 164
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2021
Rozeslán dne 12. 10. 2021
Platnost od 12. 10. 2021
Účinnost od 1. 11. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení části druhé čl. III bodů 3, 8 a 9, které nabývají účinnosti 1.1.2023, ustanovení části páté a části šesté čl. IX bodů 3, 11, 12 a 20 a čl. X bodu 2, která nabývají účinnosti 1.1.2025, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 165 a části osmé, která nabývají účinnosti 1.11.2021.
Novelizuje předpis 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 95/2004 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb., 108/2006 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb., 374/2011 Sb., 256/2013 Sb.
Novelizován předpisem 260/2022 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

účinnost od 1.11.2021

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

účinnost od 1.1.2023

Změna §47, přílohy č. 2 a č. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. V - Přechodné ustanovení.

Změna položky 99 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

účinnost od 1.1.2025

Čl. VIII - Přechodné ustanovení.

Změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

účinnost od 1.1.2025

Čl. X - Přechodná ustanovení. - bod 2 s účinností od 1.1.2025.

Změna §6 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Změna zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

účinnost od 1.11.2021

Čl. XIII - Přechodná ustanovení.

Změna §23 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Změna §28 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.