432/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 432/2022 Sb.
Částka 195
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 12. 2022
Rozeslán dne 23. 12. 2022
Platnost od 23. 12. 2022
Účinnost od 1. 3. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.3.2023, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 48, 51, 70, 73, 74, 76, 78, 85, 184, 196, 197, 199, 225, 226, 230 až 233, 236, 237, 264 a 310, která nabývají účinnosti 1.9.2023, a ustanovení části první čl. I bodů 17 až 20, 22, 28, 29, 31, 39, 42, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 61 až 64, 67, 69, 71, 72, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 86 až 92, 94, 97, 98, 99, 102, 103, 163, 164, 165, 171, 181, 188, 189, 194, 195, 198, 215, 227, 228, 229, 234, 235, 238, 249, 250, 257, 260, 262, 263, 273, 277, 281, 291 a 311 a části první čl. II bodů 7 až 14, části druhé čl. III a IV, části třetí čl. V, části čtvrté čl. VI, části páté čl. VII, části šesté čl. VIII, části sedmé čl. IX, části osmé čl. X, části deváté čl. XI, části desáté čl. XII, části jedenácté čl. XIII, části dvanácté čl. XIV bodů 3, 5 a 7, části třinácté čl. XV, části čtrnácté čl. XVI a XVII a části patnácté čl. XVIII, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 16/1993 Sb., 13/1997 Sb., 168/1999 Sb., 219/1999 Sb., 221/1999 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 361/2003 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb., 262/2006 Sb., 201/2012 Sb., 542/2020 Sb.
Novelizován předpisem 349/2023 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Rozsáhlá novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení.

Změny §2, §3, §4, §6 a §14a zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Změna §21b zákon ač. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Změna §15 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Změna §33 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Změna §76 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Změna §10 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Změna §43a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Změna §138 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Změna §4 a §80 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Změna položek 26 a 27 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna §158 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Změna §14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Čl. XVII - Přechodné ustanovení.

Změna §104, §108, §119 a §134 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.