346/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 346/2009 Sb.
Částka 109
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 9. 2009
Rozeslán dne 9. 10. 2009
Platnost od 9. 10. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 388/1991 Sb., 100/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy),
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Změny:

 • Změna zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • nadpis hlavy druhé (nad §3) zní:
   "Obecné podmínky a náležitosti žádostí pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz, přemisťování exemplářů a další nakládání s nimi",
  • §3 "Obecné podmínky" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9, 9a, 10, 11 a 11a - nové znění,
  • vkládá se nový §3a včetně poznámky pod čarou č. 11b,
  • §8, §11, §14 (změny),
  • vkládají se nové §15a "Výjimka ze zákazu obchodních činností" až §15c "Další druhy potvrzení" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 20a až 20d,
  • vkládají se nové §16a "Registrace k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky" a §16b "Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22a až 22d,
  • v §17 odst. 1, §33 odst. 2, §37 odst. 2 a §40 odst. 2 se slovo "zvláštního" nahrazuje slovem "jiného",
  • §18, §21, §22 (změny),
  • §23 "Registrace některých exemplářů a udělování výjimek ze zákazu obchodních činností s exempláři" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 31a - nové znění,
  • vkládají se nové §23a až §23d včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 32a,
  • §24 "Prokázání původu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32b a 32c - nové znění,
  • §25 až §28 (změny),
  • vkládají se nové §29a "Záchranná centra" až §29d nadpisu a poznámky pod čarou č. 43a,
  • Nadpis hlavy IX (nad §30) zní:
   "KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ",
  • §30 (změny),
  • vládá se nový §30a,
  • §31 a §32 se zrušují.
  • §34 "Zadržení exempláře" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §34a "Zabavení exempláře" a §34b včetně nadpisu,
  • v části první se vkládá nová hlava X "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§34c až §34e) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 50 a 51,
  • Dosavadní hlavy X a XI se označují jako hlavy XI a XII,
  • §35 (změny),
  • vkládá se nový §35a včetně poznámek pod čarou 54a až 54c,
  • §37, §38 (změny),
  • vkládá se nový §38a "Změny a zrušení rozhodnutí" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 58a,
  • §39 (změny),
  • §42 "Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §45 (změny),
  • Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1,
  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • doplňuje se příloha č. 2.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Záchranná centra zřízená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za záchranná centra povolená nebo pověřená podle zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti.
 2. Správní řízení podle zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená správou národního parku nebo správou chráněné krajinné oblasti a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí krajský úřad.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v položce 15 (změny),
  • Položka 61 včetně poznámek pod čarou č. 38a až 38d - nové znění.
 • Změna v §85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Účinnost změn 1.1.2010.