359/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 359/2012 Sb.
Částka 134
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2012
Rozeslán dne 29. 10. 2012
Platnost od 29. 10. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 53, pokud jde o §15 odst. 6, pozbývá platnosti uplynutím dne 11.7.2013 a ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o §5e a §5g odst. 2, pozbývá platnosti uplynutím dne 8.12.2019.
Novelizuje předpis 246/1992 Sb., 166/1999 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámky pod čarou č. 1 a 1a - nové znění,
  • §1, §3 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 1f a 10 - nové znění,
  • §4, §5 (změny),
  • §5a "Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při porážení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 15 - nové znění,
  • v §5b odst. 2, §8b odst. 1, 2 a 5, §12e písm. d) a e), §19 odst. 3, §22 odst. 1 písm. b), h) a n), §22 odst. 2 písm. c) a f), §25 odst. 1 a 4, §27 odst. 1 písm. k) a v §27a odst. 1 písm. h) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".
  • §5b (další změny),
  • §5c "Usmrcování kožešinových zvířat a hlodavců" až §5h "Usmrcování králíků, zajíců a drůbeže při domácí porážce" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 až 20 - nové znění,
  • za §5h se vkládá nový §5i "Postupy při usmrcování ryb" včetně nadpisu,
  • §7 až §8b, §8f, §9, §10, §12d (změny),
  • vkládá se nový §12f "Pokyny a poučení o péči o prasata a kurz k péči o prasata" včetně nadpisu,
  • §13, §13a, §14, §14b (změny),
  • §15 "Použití ustanovení o ochraně pokusných zvířat" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §15a "Oprávnění k chovu, oprávnění k dodávce a oprávnění k používání pokusných zvířat" až §15g "Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat" včetně nadpisů,
  • §16 "Schvalování projektů pokusů" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §16a "Žádost o schválení projektu pokusů" až §16g "Alternativní přístupy a kontaktní místo" včetně nadpisů,
  • §17 "Požadavky na zařízení, prostory a vybavení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §17a (rozsáhlé změny),
  • §17b "Ohrožené druhy zvířat" až §17f "Zvířata chovaná pro použití k pokusům" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • vkládají se nové §17g "Záznamy o pokusných zvířatech" a §17h "Informace o psech, kočkách a subhumánních primátech a jejich označování a identifikace" včetně nadpisů,
  • §18 "Účely pokusů" až §18f "Vypuštění pokusných zvířat do volné přírody a umístění pokusných zvířat do chovu" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §18g "Metody usmrcování pokusných zvířat" včetně nadpisu,
  • §19 (změny),
  • §20 "Ministerstvo" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §20a "Změna, pozastavení nebo odnětí oprávnění nebo povolení udělených ministerstvem" a §20b "Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely" včetně nadpisů,
  • §21, §22 (změny),
  • §23 "Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §23a "Úkoly státních orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů" včetně poznámky pod čarou č. 22,
  • §24, §24a, §25, §26 (změny),
  • vkládají se nové §26a "Akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání" až §26c "Podmínky pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání a uznávání kvalifikace" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23,
  • §27, §27a (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §27b "Zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete" a §27c "Zabrání týraného zvířete" včetně nadpisů,
  • §28, §28a (změny),
  • vkládají se nové §28b "Náhradní péče o týrané zvíře" a §28c "Předběžná náhradní péče" včetně nadpisů,
  • §29 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 9. novely.

 • Změna v položce 74 a 75 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21 (změny),
  • §78 "Zmocňovací ustanovení" - nové znění.

Účinnost změn

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
 2. Ustanovení čl. I bodu 53, pokud jde o §15 odst. 6, pozbývá platnosti uplynutím dne 11. července 2013.
 3. Ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o §5e a §5g odst. 2, pozbývá platnosti uplynutím dne 8. prosince 2019.