251/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
ikona P
Číslo předpisu 251/2017 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 1. 10. 2017
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.7.2018, s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti 1.10.2017.
Novelizuje předpis 153/1994 Sb., 328/1999 Sb., 365/2000 Sb., 634/2004 Sb., 378/2007 Sb., 111/2009 Sb., 372/2011 Sb., 186/2016 Sb.
Novelizován předpisem 269/2021 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.
Změny:

 • Změna v §11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §17, §17a, §17b (změny),
  • Nadpis části sedmé (nad §18c) zní: "VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY",
  • §18c se včetně nadpisu zrušuje,
  • §18d (změny).
 • Změna v §2 a §9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – položka 22 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 22, 24, 26, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g a 81 až 83 - nové znění.
 • ČÁST PÁTÁ - změny s účinností od 1.10.2017
  • Změna v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §19b „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu.
 • Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

Čl. VII - Přechodná ustanovení

 • Změna v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové §69a „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví“ a §69b „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisů.
 • Změna v §46 a §77 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.