206/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 206/2009 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 1. 7. 2009
Platnost od 1. 7. 2009
Účinnost od 1. 8. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 90 a čl. V nabývají účinnosti dne 1.7.2009. Ustanovení čl. I bodů 60, 91 a 92 nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 261/2007 Sb.
Novelizován předpisem 362/2009 Sb., 347/2010 Sb., 80/2011 Sb., 364/2011 Sb., 366/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů:
Změny:

 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §7 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 7a a 7b - nové znění,
  • §8, §10, §11, §14 (změny),
  • bod 9. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §15 odst. 2 větě první se za slova "odst. 1" vkládají slova "nebo §18a odst. 2",
  • §16 (změny),
  • Body 12. až 14. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • bod 12. - v §18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou výplaty části příspěvku ve stupni I (lehká závislost) podle §18a odst. 1 písm. b).",
   • bod 13. - v §18 odst. 3 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou výplaty části příspěvku ve stupni I (lehká závislost) podle §18a odst. 1 písm. b).",
   • bod 14. - vkládá se nový §18a "Způsob výplaty příspěvku ve stupni I (lehká závislost) osobě starší 18 let" včetně nadpisu,
  • §20 až §21a, §23 až §26 (změny),
  • bod 28. - účinnost změn dnem 1.1.2010, pokud jde o §29 odst. 1 písm. g) a h), zbývající text §29 odst. 1 - účinnost 1.8.2009
   • v §29 odstavec 1 - nové znění,
  • §29 (další rozsáhlé změny),
  • §36 včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje,
  • §41, §48 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §54, §71, §73 až §75, §79, §81, §82 (změny),
  • bod 55. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §82 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
  • §82 (další změny),
  • vkládá se nový §82a,
  • §85 (změny),
  • bod 60. - účinnost změn dnem 1.1.2012
   • v §85 odstavec 6 - nové znění,
  • §87 až §89, §91 (rozsáhlé změny),
  • bod 81. - účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §92 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
  • §94, §95, §97, §98, §100 (změny),
  • bod 90. - účinnost změn dnem 1.7.2009
   • v §101 odst. 8 se slova "30. června 2009" nahrazují slovy "31. prosince 2011",
  • bod 91. - účinnost změn dnem 1.1.2012
   • v §101a odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c),
  • bod 92. - účinnost změn dnem 1.1.2012
   • v §101a se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Dotace je účelově členěna na dotaci na služby sociální péče a na dotaci na služby sociální prevence a poradenství.",
  • §106, §107 (změny),
  • bod 98. - účinnost změn dnem 1.1.2010, pokud jde o §107 odst. 2 písm. p), zbývající text - účinnost změny dnem 1.8.2009
   • v §107 se na konci odstavce 2 doplňují písmena h) až p),
  • §107 (další změny),
  • bod 101. - účinnost změn dnem 1.1.2010, pokud jde o §107 odst. 2 písm. p),
   • v §107 odst. 5 písm. c) se za slovo "podle" vkládají slova "odstavce 2 písm. i) až p) a",
  • §108, §110, §111 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 43 - nové znění,
  • v části osmé se hlava III (§112 až §114) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 44 zrušuje,
  • §115, §116 (změny),
  • §116a - nové znění,
  • vkládá se nová část desátá "AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ" (§117a až §117e) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47a až 47e; dosavadní část desátá se označuje jako část jedenáctá,
  • §119 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 8. Bod 3 těchto přechodných ustanovení nabývá účinnosti dnem 1.1.2010, ostatní body dnem 1.8.2009.
Bod 3. "Přechodných ustanovení":
3. Ministerstvo práce a sociálních věcí do 31. března 2010 zahájí podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací řízení za účelem dodávky služeb k zajištění výplaty části příspěvku formou poukázky nebo elektronického platebního prostředku určeného k úhradě za sociální služby. Do doby zahájení realizace dodávky služeb na základě uzavřené smlouvy s vybraným subjektem se nepostupuje podle §18a odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném od 1. ledna 2010, a část příspěvku ve stupni I (lehká závislost) ve výši 1 000 Kč se vyplácí formou přímé úhrady za sociální služby poskytnuté této osobě v kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží, poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle §85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento způsob výplaty zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím informačního systému o příspěvku podle §30 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podkladem pro tento postup je potvrzení vyhotovené na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto potvrzení osvědčuje částku úhrady vyúčtovanou poskytovatelem sociálních služeb za sociální služby poskytnuté osobě v kalendářním měsíci; příjemce příspěvku, popřípadě zvláštní příjemce příspěvku, předává toto potvrzení poskytovateli sociálních služeb. Na základě potvrzení zašle poskytovatel sociálních služeb žádost o úhradu za poskytnuté sociální služby v kalendářním měsíci příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím informačního systému o příspěvku podle §30 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede platbu úhrady bezhotovostním převodem na účet příslušného poskytovatele sociálních služeb.

 • Změna v §8 odst. 2 a v příloze v části I v položce 22 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - Čl. V - účinnost změn dnem 1.7.2009
  • V čl. LXXXI bodě 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, písmeno d) zní:
   "d) čl. XXVIII bodu 36, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, a čl. XXVIII bodů 39 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012,".

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.8.2009), s výjimkou ustanovení

 1. čl. I bodu 90 a čl. V, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (1.7.2009),
 2. čl. I bodů 9, 12 až 14, 28, pokud jde o §29 odst. 1 písm. g) a h), bodů 55, 81, 98, pokud jde o §107 odst. 2 písm. p), a bodu 101, pokud jde o §107 odst. 2 písm. p), a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1.1. 2010,
 3. čl. I bodů 60, 91 a 92, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.