235/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 235/2006 Sb.
Částka 76
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 31. 5. 2006
Platnost od 31. 5. 2006
Účinnost od 31. 5. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 26 nabývá účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 231/2001 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 348/2005 Sb.
Novelizován předpisem 304/2007 Sb., 302/2011 Sb., 468/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3a, §5 (změny),
  • bod 26. - účinnost změn dnem 1.1.2012
   • v §5 se vkládá nové písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 4e,
  • §6, §7, §12 až §18 (změny),
  • §20 "Změna souboru technických parametrů vysílání a diagramu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §21 (změny),
  • §24a se zrušuje,
  • §25 (změny),
  • bod 55. - účinnost změn dnem 1.1.2012
   • v §26 odstavec 1 - nové znění,
  • bod 56. - účinnost změn dnem 1.1.2012
   • v §27 odstavec 2 - nové znění,
  • §32, §47, §49, §53 (změny),
  • §54 "Zajištění místního vysílání" včetně nadpisu - nové znění,
  • v části páté se vkládá nová hlava VI "VYDÁVÁNÍ STANOVISEK K POVINNOSTI PROVOZOVATELE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ŠÍŘIT VE VEŘEJNÉM ZÁJMU PROGRAMY A SLUŽBY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM" (§54a),
  • §55 "Zajištění plurality informací v celoplošném analogovém rozhlasovém a televizním vysílání" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §55a "Zajištění plurality informací v celoplošném digitálním rozhlasovém a televizním vysílání" včetně nadpisu,
  • §56 "Zajištění plurality informací v místním a regionálním rozhlasovém a televizním vysílání" včetně nadpisu - nové znění,
  • §60, §61, §63, §67 (změny),
  • vkládá nový §67a.

Důležité je i "Přechodné ustanovení", uvedené v Čl. II, body 1. až 12. novely.

 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17 (změny),
  • vkládá se nový §72a,
  • §112, §125 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. IV, body 1. až 3. novely.

 • Změna v Příloze Sazebník v položce 67 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 odst. 10 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.

Účinnost změn dnem vyhlášení (31.5.2006), s výjimkou čl. I bodů 26, 55 a 56, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.