367/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 367/2011 Sb.
Částka 128
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 6. 12. 2011
Platnost od 6. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 118/2000 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 251/2005 Sb., 137/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 306/2013 Sb., 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 "Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání" včetně poznámky pod čarou č. 80 - nové znění,
  • §5, §6, §8a, §9, §12, §14, §20, §24, §25, §29, §30, §33, §35 (změny),
  • §36 se zrušuje,
  • §37b, §38, §39 (změny),
  • v §41 odst. 1 a v §49 odst. 1 se číslo "3" nahrazuje číslem "2",
  • §48, §53 (změny),
  • §58a včetně poznámek pod čarou č. 84 až 87 - nové znění,
  • §59, §60, §61, §65, §66 (změny),
  • §67 včetně poznámky pod čarou č. 88 - nové znění,
  • §72 (změny),
  • §75 a §76 včetně poznámky pod čarou č. 46 - nové znění,
  • §77 (změny),
  • §78 "Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě" včetně nadpisu - nové znění,
  • §80 až §82, §86, §87, §90, §92, §95, §102, §105, §109 (změny),
  • vkládá se nový §109a,
  • §111 až §113, §118, §119 (změny),
  • v části páté se vkládá nová hlava V "SDÍLENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ" (§119a) včetně nadpisu,
  • Dosavadní hlava V se označuje jako hlava VI,
  • §125 až §127, §130, §132, §139 až §141, §145, §147, §147a (změny),
  • vkládá se nový §147d, včetně poznámky pod čarou č. 89.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 16. novely.

 • Změna v §8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Řízení o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která nebyla pravomocně ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Řízení o uspokojení nevyplacených splatných mzdových nároků, která nebyla pravomocně ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění účinném v době podání žádosti o uspokojení nevyplacených splatných mzdových nároků.

 • Změna v §8 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),)
  • §12 "Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr" - nové znění,
  • §25 "Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr" - nové znění.
 • Změna v §101 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48 a §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2012.