194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 194/2017 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 5. 2017
Rozeslán dne 10. 7. 2017
Platnost od 10. 7. 2017
Účinnost od 10. 7. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé bodů 12 až 17 nabývají účinnosti 10.7.2017. Zákon nabývá účinnosti 25.7.2017, s výjimkou ustanovení části druhé bodů 12 až 17, které nabývají účinnosti 10.7.2017.
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 183/2006 Sb., 416/2009 Sb.
Novelizován předpisem 403/2020 Sb., 283/2021 Sb., 284/2021 Sb., 374/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §8 (změny),
  • vkládá se nový §16b,
  • §102, §104, §108 (změny),
  • Body 12. až 17. - změny s účinností od 10.7.2017
   • tyto změnové body se týkají ustanovení §118 zákona.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v položce 17 (změny),
  • položka 114 - nové znění.
 • Změna v §27 a §103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • na konci názvu zákona se doplňují slova "a infrastruktury elektronických komunikací",
  • na konci nadpisu části první se doplňují slova "A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ",
  • §1, §3, §3a, §3c (změny).

Účinnost dnem 25.7.2017, s výjimkou ustanovení části druhé bodů 12 až 17, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (10.7.2017).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.