268/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 268/2015 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 9. 2015
Rozeslán dne 14. 10. 2015
Platnost od 14. 10. 2015
Účinnost od 31. 12. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I body 11, 37 a 38 a čl. II bod 4 nabývají účinnosti dne 13.11.2015.
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 104/2000 Sb., 361/2000 Sb., 100/2001 Sb., 634/2004 Sb., 347/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a změny dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 až §7 (změny),
  • bod 11. - změny s účinností od 13.11.2015
   • §9 včetně poznámky pod čarou č. 2a - nové znění,
  • §10, §12, §13, §14 až §16 (změny),
  • §17 - nové znění,
  • §18l, §18m, §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje,
  • vkládají se nové §19a „Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel“ až §19c „Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 37,
  • §20a, §22a (změny),
  • bod 37. - změny s účinností od 13.11.2015
   • v §22c odst. 5 se slova "funkční a" a slova "funkčního a" zrušují,
  • bod 38. - změny s účinností od 13.11.2015
   • v §22c odstavec 6 - nové znění,
  • §24 (změny),
  • vkládá se nový §24a „Omezení vjezdu některých vozidel“ včetně nadpisu,
  • §25, §27 až §31, §34, §36, §37, §38a až §38d, §40 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje,
  • §41, §42a, §42b, §43 až §43b, §44 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje,
  • vkládá se nový §44b,
  • §46 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení s účinností od 13.12.2015, bod 4. s účinností od 13.11.2015

 1. Pozemní komunikace zařazené do kategorie dálnice podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice I. třídy.
 2. Silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice II. třídy, pokud
  1. mají směrově oddělené jízdní pásy, nebo
  2. jsou zařazeny do transevropské silniční sítě.
 3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Doba 1 roku podle §22c odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se počítá nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §18, §41, §76 (změny),
  • §77 „Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §77a „Místní a přechodná úprava provozu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné“ včetně nadpisu,
  • §124 (změny),
  • v příloze se slova "překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu3" zrušují.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 36 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna zákona č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první čl. I se body 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60 a 68 zrušují,
  • část druhá Čl. III - Změna zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury) se zrušuje,
  • v části čtvrté čl. V (změny).

Účinnost změn dnem 31.12.2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11, 37 a 38 a čl. II bodu 4, která nabývají účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení (13.11.2015).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.