299/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 299/2017 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 19. 9. 2017
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 1. 12. 2017
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 252/1997 Sb., 147/2002 Sb., 326/2004 Sb., 634/2004 Sb., 350/2011 Sb.
Ruší předpis 88/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1§3, §5 (změny),
  • §6 „Průzkum výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §9 „Ohlašovací povinnost“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §21, §25, §26, §31 (změny),
  • vkládají se nové §31a „Etiketa přípravku“ a §31b „Přebalování přípravků“ včetně nadpisů,
  • §33§36, §37, §37a (změny),
  • §38 „Vzájemné uznávání povolení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §38b (změny),
  • §38c se včetně nadpisu zrušuje,
  • §39 - nové znění,
  • §40 „Programy zkoušení přípravků a pomocných prostředků“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §43 „Kontrola přípravků a pomocných prostředků“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 92 - nové znění,
  • §45 (změny),
  • §46 „Skladování přípravků nebo pomocných prostředků profesionálními uživateli“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §46a „Registrace distributorů přípravků pro profesionální uživatele“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §46b „Uvádění přípravků a pomocných prostředků na trh“ až §46d „Dovoz přípravků“ včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 93 až 96,
  • §47 - nové znění,
  • §49§51 (změny),
  • §52 „Letecká aplikace přípravků“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §52b, §53 (změny),
  • §54 „Pomocné prostředky“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §54a§54d včetně poznámek pod čarou č. 97 a 98 ,
  • §55, §56 (změny),
  • §57 - nové znění,
  • §58 - nové znění,
  • §59 „Výroba a přemisťování přípravku určeného k použití v jiném členském státě nebo třetí zemi“ a §60 „Vedení záznamů a informací o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a jejich používání“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §61, §63, §65, §68, §69, §70§73 (změny),
  • vkládá se nový §73a „Celní úřad“ včetně nadpisu,
  • §74§76, §79§79d (změny),
  • §79e - nové znění,
  • §79f (změny),
  • §79g - nové znění,
  • §79h, §79i, §80, §82, §85§88 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení
Zrušovací ustanovení - Čl. III

 • Změna v §5g a §7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2e, §2fb, §3a, §3ab, §3g, §3h, §3o (změny),
  • vkládají se nové §3q „Evidence ovocných sadů“ a §3r „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro evidenci ovocných sadů“ včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 69 a 70,
  • §4, §5 (změny).

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • Změna v položce 83 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna v §2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.