222/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 222/2017 Sb.
Částka 81
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 6. 2017
Rozeslán dne 31. 7. 2017
Platnost od 31. 7. 2017
Účinnost od 15. 8. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení Čl. I bod 201 nabývá účinnosti 1.8.2018.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 283/1993 Sb., 117/1995 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 301/2000 Sb., 119/2002 Sb., 150/2002 Sb., 18/2004 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 108/2006 Sb., 262/2006 Sb., 273/2008 Sb.
Ruší předpis 348/2008 Sb.
Novelizován předpisem 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 „Předmět úpravy“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11d - nové znění,
  • §20 (změny),
  • §21 „Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 54 - nové znění,
  • §30 (změny),
  • §32 „Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §33, §35 (změny),
  • vkládá se nový §35a „Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a doby pobytu na území na toto vízum“ včetně nadpisu,
  • §37 (změny),
  • vkládá se nový §37a,
  • §42, §42a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 55 - nové znění,
  • §42b, §42f§42i (změny),
  • vkládají se nové §42k „Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance“ až §42p „Záměr uskutečnit významnou investici a přínos významné investice“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 56,
  • §44, §44a (změny),
  • vkládají se nové §44b a §44c,
  • §45§46b, §46d§46f (změny),
  • vkládá se nový §46g „Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie“ včetně nadpisu,
  • §47, §49§50a, §53 (změny),
  • §54 - nové znění,
  • §55, §56, §58 (změny),
  • §60 - nové znění,
  • vkládá se nový §63 „Zánik platnosti zaměstnanecké karty“ včetně nadpisu,
  • §66, §68, §69, §70, §72, §75, §77, §83 (změny),
  • v části první hlavě IVa nadpis dílu 1 (nad §87a) zní:
   „Přechodný pobyt na území po dobu delší než 3 měsíce“,
  • pod označení §87a se vkládá nadpis, který zní:
   „Přechodný pobyt občana Evropské unie“,
  • §87b „Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie“ včetně nadpisu - nové znění,
  • pod označení §87c se vkládá nadpis, který zní:
   „Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice“,
  • §87c§87g, §87j§87l, §87o, §87p, §87r, §87s (změny),
  • §87t se zrušuje,
  • v §87u odst. 1 a 2, §87v odst. 2 a 3, §87x odst. 1 a 2, §87z odst. 1 a 2, §107 odst. 1 a v §158 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „trvalému pobytu občana Evropské unie“ nahrazují slovy „pobytu pro cizince“,
  • v §87u odst. 1 větě druhé a v §117b odst. 1 větě druhé se slova „rodný nebo oddací list“ nahrazují slovy „matriční doklad“ a slova „rodném a oddacím listu“ se nahrazují slovy „matričním dokladu“,
  • §87v (změny),
  • §87w - nové znění,
  • §87x§87aa, §91, §98, §102, §103, §107, §113, §114, §117a, §117b, §117d, §120a, §123, §125, §127, §129, §134, §136, §138, §144, §145, §156, §157, §158 (změny),
  • bod 201. - změny s účinností od 1.8.2018
   • v §158 odst. 8 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
    „f) obrazový záznam, například fotografie cizince,“,
  • §158 (další změny),
  • §158a, §159 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 57 - nové znění,
  • §159, §161, §163, §164, §165a, §167, §168 (změny),
  • §169 „Jednací jazyk“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §169a „Doručování na území“ až §169t „Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání“ včetně nadpisů,
  • §170 „Odvolací řízení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §170a, §171, §172 (změny),
  • vkládá nový §172a,
  • §173, §174a, §176c (změny),
  • vkládají se nové §178e „Bezdlužnost“ a §178f „Nespolehlivý zaměstnavatel“ včetně nadpisů,
  • §180b (změny),
  • vkládá se nový §181a,
  • §182, §182b (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 3.

 • Změna v §26 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §16c „Odborné vyjádření a přibrání znalce a tlumočníka“ včetně nadpisu.
 • Změna v §3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • Změna v §47o a §61 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §72 odst. 6 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 odst. 3 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §34 a §35 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XIII, bodu 1. a 2.

 • Změna v §183b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Položka 116 včetně poznámky pod čarou č. 66a - nové znění,
  • v položce 144A části Osvobození (změny).

Čl. XVI - Přechodné ustanovení

 • Změna v §4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v poznámce pod čarou č. 1 k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §27 odst. 2 větě druhé zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Zrušovací ustanovení - Čl. XX