202/2012 Sb. - Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
ikona P
Číslo předpisu 202/2012 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2012
Rozeslán dne 13. 6. 2012
Platnost od 13. 6. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 358/1992 Sb., 85/1996 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 277/2012 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

Předmět a účely úpravy

 1. Tento zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory (dále jen "mediátor").
 2. Pro účely tohoto zákona se rozumí
  1. mediací postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody,
  2. rodinnou mediací mediace, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů,
  3. mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů,
  4. členským státem členský stát Evropské unie, jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor a Švýcarská konfederace,
  5. smlouvou o provedení mediace písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace,
  6. mediační dohodou písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
  Změny v ustanoveních:
  • §67, §99, §100, §110, §111, §114a, §114c, §137, §140, §150, §202, §270, §273 (změny).

§31 - Přechodné ustanovení
Pokud soud v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uložil účastníkům řízení účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo za účelem účasti na takovém jednání přerušil řízení, postupuje v těchto věcech podle zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §112 a §583 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §404a,
  • §406 (změny).
 • Změna v §5 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, kde se vkládá nová část sedmá "ČINNOST KOMORY V OBLASTI MEDIACE" včetně nadpisu.
 • Změna v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změna v položce 9 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
 • Změna v položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Účinnost dnem 1.9.2012.