133/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 133/2011 Sb.
Částka 51
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2011
Rozeslán dne 25. 5. 2011
Platnost od 25. 5. 2011
Účinnost od 1. 8. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 12 nabývá účinnosti dne 1.11.2011 a ustanovení čl. I bodů 34, 35 a 46 nabývají účinnosti dne 25.5.2011.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5 (změny),
  • vkládá se nový §6a,
  • §17, §27 (změny),
  • bod 12. - změny s účinností od 1.1.2011
   • vkládá se nový §40a "Provoz vozidel v zimním období" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a,
  • §41, §45 (změny),
  • vkládá se nový §47a "Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích" a včetně nadpisu,
  • §48, §51, §60 (změny),
  • §67 "Speciální označení vozidel a osob" včetně nadpisu - nové znění,
  • §70, §77 (změny),
  • §79a "Měření rychlosti vozidel" - nové znění,
  • §87a (rozsáhlé změny),
  • body 34. a 35. - změny s účinností od 25.5.2011
   • bod 34. - v §90 odstavec 2 - nové znění,
   • bod 35. - v §110 odst. 3 (změny),
  • §118a, §119, §123a, §123c, §123d, §124 (změny),
  • §125 včetně nadpisu se zrušuje,
  • vkládají se nové §125c "Přestupky", §125d "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" a §125e "Společná ustanovení o správních deliktech", včetně skupinového nadpisu "Správní delikty", nadpisů a poznámek pod čarou č. 38b a 38c,
  • bod 46. - změny s účinností od 25.5.2011
   • §134 "Výměna dosavadních řidičských průkazů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §137 (změny),
  • Příloha k zákonu - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Při zaznamenávání bodů do bodového hodnocení za jednání spáchaná porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla před účinností tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Označení O 1 mohou osoby, které je obdržely od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle dosavadních právních předpisů, využívat na území České republiky do ukončení jeho platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Osobám podle věty prvé vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na jejich žádost parkovací průkaz, podá-li tato osoba žádost před ukončením platnosti označení O 1, které obdržela podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 31. prosince 2012. Žadatel o vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, který byl držitelem označení O 1 vydaného podle dosavadních předpisů, je povinen toto označení při vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 3. Osoby oprávněné provádět dopravně psychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou toto vyšetření provádět po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami podle §40a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodu 12 tohoto zákona, se na vozidla ozbrojených sil vztáhne od 1. listopadu 2016 a na vozidla jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg od 1. listopadu 2021.
 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §22 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2a, 3d, 3e, 3f a 3g zrušuje,
  • §57, §68, §86 (změny).
 • Změny v §48, §52a, §52c a §62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se v části II vkládá nová položka 26A "Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření".

Účinnost změn 1.8.2011, s výjimkou čl. I bodu 12, který nabývá účinnosti dnem 1.11.2011, a s výjimkou čl. I bodů 34, 35 a 46, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (25.5.2011).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.